Setkání s rodiči – jak představit výukové metodyHlavním cílem popisované třídní schůzky je přiblížit rodičům způsob výuky jejich dětí a seznámit se s jejich názory na tuto problematiku. Pohled rodičů na výuku je často zkreslený. Je tomu tak z různých důvodů. Rodiče mohou výuku hodnotit pouze na základě svých vlastních zkušeností, a ty již v naprosté většině případů neodpovídají dnešní praxi ve školách. Jejich obraz o dění ve škole přitom může být sám o sobě také zkreslený. Pouze malé procento rodičů využívá možnost jít se podívat přímo na výuku, samotné školy se liší v tom, do jaké míry tuto možnost nabízí a propagují. Rodiče jsou tak odkázáni na pohled svých dětí a velice často jej nekriticky přejímají – v podstatě jim ani nic jiného nezbývá. Dejme tedy rodičům možnost nahlédnout na školní dění a zamyslet se nad ním.

Program setkání

Rodiče jsou na třídní schůzky zváni různými způsoby. Informace o jejich konání jsou předávány pomocí školních internetových stránek, žákovských knížek, vývěskami, prostřednictvím různých tištěných informačních zpravodajů. Seznámit rodiče s podrobným programem třídní schůzky není nutné, doporučuji však informovat rodiče, že to co je čeká, možná naruší dosavadní zvyklosti. Zcela postačující je informace, že třídní schůzka bude vzájemnou diskusí, nikoli jednosměrným předáváním informací od učitele k rodičům. Moment překvapení by jinak mohl být u rodičů zdrojem nepříjemných pocitů z „něčeho nového“ a mohl by představovat zbytečnou překážku, kterou bychom byli nuceni již v úvodu setkání překonávat.

Očekávání

Popis aktivity: Účastníci sedí v kruhu. Posíláme dokola plyšovou hračku, nebo jiný předmět tak, aby bylo zřejmé, kdo má právě slovo. Tak, aby měl každý z účastníků svobodnou volbu, zda a jak dlouho chce mluvit k ostatním. Úkolem rodičů je zformulovat svá očekávání od třídní schůzky. Tj. rodiče odpovídají na následující otázku „Co očekávám od dnešního setkání?“Odpovědi mohou být různé – informace o školních akcích, o známkách, o způsobu výuky apod. Slovo má samozřejmě také učitel, a je vhodné, aby svá očekávání zformuloval podobně jako rodiče.

Poznámka: Toto úvodní seznámení s názory a „zájmy“ ostatních mj. uvolní atmosféru a do určité míry může ovlivnit také způsob práce a pojetí dalších aktivit. Záleží na zkušenostech učitele, do jaké míry případně zasáhne do předem připraveného programu. Do jaké míry zohlední očekávání rodičů a do jaké míry bude v dalším programu improvizovat.

Pomůcky: Plyšová hračka, nebo jiný předmět.

Cíl setkání

Popis aktivity: Vyučující seznámí rodiče stručně s tím, jaké jsou hlavní cíle třídní schůzky, setkání s rodiči. Oznámí, které skutečnosti a oblasti výchovně vzdělávacího procesu ovlivnily tvorbu programu. Cílem setkání v této podobě je seznámit rodiče se způsoby práce dětí v hodinách, s běžně používanými výukovými metodami a získat přehled o jejich názorech na tuto problematiku (hodnocení efektivity používaných výukových metod z pohledu rodiče). Ukázat souvislost mezi způsoby práce v hodinách, osvojováním si klíčových kompetencí a oprávněným požadavkem na změnu způsobu hodnocení, který s tímto velmi úzce souvisí (navodit problematiku slovního hodnocení jako možného tématu pro další setkání).

Co je hlavním cílem školy?

Popis aktivity: Úkolem rodičů je zformulovat odpověď na následující otázku. „Co je podle vás hlavním cílem školy?“ Můžeme nabídnout i několik příkladů – připravit žáky ke studiu na středních školách, vychovat slušného člověka, dát dětem co nejvíce vědomostí, rozvinou silné stránky, vychovat sebevědomého člověka, vytvořit kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání apod. Rodiče napíší svou odpověď na lísteček a položí jej do středu kruhu textem dolů. Podle uvážení mohou použít více lístečků – v případě, že nejsou schopni nalézt prioritu a mají potřebu napsat více formulací. Na jeden lísteček píší jednu formulaci. Tyto formulace později použijeme jako východiska pro aktivitu nazvanou „Senát“. Rodičům je dobré tuto skutečnost oznámit již nyní a upozornit, že rozhodně budou mít možnost vysvětlit a případně obhájit své názory.

Pomůcky: Psací potřeby, lístečky.

Test všeobecných znalostí

Popis aktivity: Rodičům rozdáme předem připravený test všeobecných znalostí příslušného ročníku (např. obsahující základní učivo) a požádáme je, aby jej samostatně vyplnili. Podle uvážení a také podle své „odvahy“ můžeme při zadávání testu hovořit na rodiče stejným způsobem, jako bychom mohli hovořit na děti (je zakázáno opisovat, test si opravíme společně a rovnou oznámkujeme, testy vám budou kontrolovat také spolužáci apod.) Po chvíli vytvoříme dvojice a rodičům necháme možnost konzultovat odpovědi na otázky, dáme jim možnost pokračovat v práci společně. Necháme krátký čas na práci ve dvojicích (účelem není vypracovat test, ale seznámit rodiče s různými způsoby práce) a následně vytvoříme čtveřice – znovu po kruhu (na základě sesazení sousedících dvojic). Svou práci tak mohou rodiče dokončit ve skupinách.

Následuje společné vyhodnocení testu. Učitel rodičům přečte správné odpovědi (ze zkušenosti mohu potvrdit, že rodiče chtějí znát výsledky i přesto, že test nebyl cílem, ale pouze prostředkem této aktivity). Rodiče si sledují, kdy z hlediska výsledku testu proběhlo to nejpodstatnější – zda při individuální práci, při práci ve dvojicích, nebo při skupinové práci.

Pomůcky: Předem připravené testy základního učiva příslušného ročníku, psací potřeby.

Reflexe

Popis aktivity: Úkolem rodičů je zamyslet se nad tím, co vše se dělo v průběhu předešlé aktivity. V jaké chvíli se jim pracovalo nejlépe (kdy byli klidní, bez stresu, kdy se cítili bezpečně) a v jaké chvíli získali největší množství správných informací. Tj. chceme po nich, aby srovnali individuální práci, ve dvojicích, ve skupinách a v kruhu se s ostatními podělili o své hodnocení. Slovo si po kruhu předáváme stejným způsobem jako v úvodu setkání, kdy rodiče formulovali svá očekávání od třídních schůzek.

Pomůcky: Plyšová hračka, nebo jiný předmět.

Rozdělení do skupin

Popis aktivity: Rodiče se rozdělí do čtyřčlenných pracovních skupin pomocí provázků. Dva a dva provázky vždy svážeme uprostřed k sobě tak, abychom měli stejný počet „konců“, jako je účastníků. Svázaná místa držíme v dlani, aby nebylo vidět, které konce jsou navzájem spojeny. Rodiče požádáme, aby si každý uchopil a držel jeden konec. Poté pustíme provázky a rodiče by měli být rozděleni do čtyřčlenných skupin.

Pomůcky: Provázky.

Skupinová práce – hledání pozitiv a negativ

Popis aktivity: Úkolem členů skupiny – rodičů je najít co nejvíce argumentů hovořících pro i proti zařazení skupinové práce do výuky. Tyto argumenty zapisují na papír – skupinová práce „ano“, skupinová práce „ne“. Práce je omezena časovým limitem. Po jeho uplynutí zvolí skupina svého mluvčího, který seznámí ostatní s výsledky práce.

Pomůcky: Psací potřeby, papíry.

Doplnění mluvčích

Popis aktivity: Společná diskuse nad závěry, ke kterým rodiče došli. V této části programu je prostor pro to, aby vyučující doplnil informace, které zazněly. V této chvíli je na něm, aby informoval rodiče o tom, jaký způsob výuky preferuje a jaké důvody ho k tomuto vedou. Zde je prostor k popisu dalších rozměrů skupinové práce – dodržování pravidel diskuse, věcná argumentace bez osočování druhých, význam role mluvčího, význam role pozorovatele atd. při práci ve skupině.

Senát

Popis aktivity: Vyučující přednese určitý názor, stanovisko, hodnotící soud. Každý k němu musí zaujmout buď souhlasné, nebo nesouhlasné stanovisko. Podle svého souhlasu, či nesouhlasu se rodiče posadí do dvou řad, čelem proti sobě. Kdokoli má možnost obhajovat svůj názor, možnost přesvědčit ostatní o tom, že jeho stanovisko je oprávněné, vysvětlit, proč se postavil tam, kde je. Pokud někdo změní během vysvětlování názor, může se zvednout a posadit se do protější řady. Jako východisko pro jednotlivé formulace využijeme kartičky odpovědí, které rodiče vytvořili v úvodu setkání.

Pomůcky: Lístečky s odpověďmi rodičů z úvodu setkání.

Reflexe

Popis aktivity: V kruhu se rodiče zamyslí nad tím, co je z jejich pohledu hlavním přínosem právě dokončené aktivity, pokud je v této podobě zařazena do výuky. O své myšlenky se podělí s ostatními. Využijeme posílání předmětu po kruhu, nebo zvolíme formu diskuse.

Poznámka: Je vhodné, aby se do popsané aktivity zapojil také vyučující a svůj pohled vysvětlil rodičům z pohledu pedagoga – tj. aby aktivitu „senát“ popsal z didaktického hlediska.

Pomůcky: Plyšová hračka, nebo jiný předmět.

Vzkazy

Popis aktivity: Závěr setkání. Rodiče poprosíme o anonymní zhodnocení třídní schůzky a sdělení názoru na prezentovaný způsob výuky. Odpovědi formulujeme na lístečky, které pokládáme textem dolů do středu kruhu.

Postřehy z praxe

Pro názornost uvádím několik konkrétních postřehů ze setkání s rodiči žáků 7. tříd, jehož podoba zcela odpovídala popsanému programu.

Hlavní cíle školy (doslovné odpovědi rodičů):
 • aby nevzala chuť učit se celý život
 • vážit si sebe sama
 • rozvíjet sociální dovednosti
 • vybudovat kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání
 • nezničila, nepotlačila to, v čem je dobrý – nenutila úhoře létat
 • vzdělání
 • vychovat slušného člověka
 • připravit dítě do života
 • připravit na střední školu
 • žít v kolektivu
 • naučit se učit
 • naučit dítě zodpovědnosti
 • naučit vycházet s ostatními
 • příprava k samostatné výuce
 • výchova k samostatnému jednání
 • všeobecně vzdělat
 • vědomosti umět vyhledat a použít, poznat, kam by mělo směřovat jeho další snažení
 • připravit na studium na vyšší škole, pomoci zvládnout učivo a z části i usměrňovat chování
 • najít si informace
 • nevzala mu důvěru v lidi ani v sebe sama
 • přiměřeně uznávat autoritu dospělého, umět se ozvat při nespravedlnosti – aktivně se účastnit dění v životě
 • nevychovala ovci, jako jsem já – nadávám, ale nemám odvahu něco měnit
 • naučit samostatnosti
Proč zařazovat skupinovou práci do výuky (doslovné odpovědi rodičů):
 • vzájemná rada
 • odbourání stresu
 • pomoc slabším
 • vzájemná komunikace
 • stmelení kolektivu
 • více hlav více ví
Proč nezařazovat skupinovou práci do výuky (doslovné odpovědi rodičů):
 • slabší žáci se vezou
 • osvojení učiva není pevné
 • opisování
 • schovávání se jeden za druhého
 • slabší se bojí prosadit svůj názor

Použitá literatura

ŠIMANOVSKÝ, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Portál, Praha 2002

 

dostupne zde: ISTENČIN, Lukáš. Setkání s rodiči – výukové metody.Metodický portál: Články [online]. 06. 09. 2008, [cit. 2011-09-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2603/SETKANI-S-RODICI—VYUKOVE-METODY.html>. ISSN 1802-4785.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.