Mediace – cesta k řešení konfliktuZrychlení a intenzita, dvě klíčové charakteristiky dnešní doby, které se prolínají do všech našich činností. Zvyšuje se zátěž a požadavky na vedení, učitele, zaměstnance škol, žáky i rodiče. Často nepřiznané pocity, jako je např. napětí, stres, vztek, bezmoc a zátěžové situace při zvládání konfliktů, mohou vyústit v otevřený spor, anebo případný odchod jinam. Takovým situacím se ale dá předcházet, pomoc může třeba mediace.

Na duševní pohodě člověka se kromě jiných vlivů významně podílí i způsoby řešení konfliktů a míra možnosti ovlivňovat jejich průběh i výsledek. Podmínkou úspěšného působení v práci je zdravá a všemi směry proudící komunikace. Přirozenou součástí komunikace je i konflikt. Na seminářích zaměřených na komunikace a řešení konfliktů vnímám častou nechuť účastníků do konfliktu vstupovat. Příčinou je jejich osobní rozporuplný vztah ke konfliktu, strach z nezvládnutých emocí druhé strany či bezradnost, jak vést emotivní rozhovor.  Pokud však učitel, ředitel, rodič… dokáže vzít konflikt jako impuls doprovázející podstatné změny, může z těchto situací vytěžit nejen on, ale i všichni zúčastnění. Podmínkou však je, aby se v konfliktní situaci dobře zorientoval a správně podle povahy konfliktu zvolil vhodný nástroj.

Z hlediska řešení konfliktních situací jsou následující možnosti:

  • Vstoupit do role ARBITRA. Vyslechnout konfliktní strany a rozhodnout, jak se situace bude řešit.  Předpokládá se, že po vyslechnutí obou znesvářených stran a daném rozhodnutí, je toto rozhodnutí  pro obě strany závazné.
  • Zvolit roli MEDIÁTORA, prostředníka v konfliktu. Ten pak nerozhoduje o řešení, ale vede tvůrčím způsobem účastníky sporu, aby došli k dobrovolné dohodě, zprostředkovává komunikaci, zajišťuje porozumění, celkově se snaží vedením procesu pomáhat vyjednávání obou stran při hledání přijatelné dohody.
  • Pokud se konflikt týká více stran či členů týmu, pak se hodí FACILITÁTOR (facilitate znamená usnadňovat). Stejně jako mediátor, pomáhá facilitátor tomu, aby se lidé slyšeli a dohodli. Společným znakem mediace a facilitace je nejenom výsledek, tedy dohoda o řešení problému, ale i obnovení vztahu a komunikace mezi znesvářenými stranami. S použitím termínu facilitace se potkáme i při řešení problémů ve skupině, tvůrčích workshopech apod.

Zatímco role arbitra je pracovníkem brána jako součást denní práce – předpokládá se kompetentnost rozhodovat a řešit problémy, u ostatních dvou rolí je možné zvážit, zdali do ní vstoupí sám anebo najmout profesionálního mediátora či facilitátora zvenku. Výhodou volby „vnějšího „ mediátora“ je posílení vlivu nestrannosti a nezaujatosti. Volit někoho zvenku doporučujeme zvlášť v situaci, kdy vedoucí pracovník je součástí konfliktu.(viz case studies)

Ráda bych vám představila projekt Mediace do škol. Jeho cílem je nabídnout školám vyškolený tým mediátorů a facilitátorů, kteří mohou být využíváni jako „profesionální služba první pomoci“ při řešení různých typů konfliktů. Výsledkem by pak měla být dohoda podporující možnost „ zdravého“ řešení sporů a konfliktů, která ve svém důsledku přinese oběma stranám – školám i rodičům spokojenost a smysluplnou spolupráci při výchově dětí.

Hlavní přínosem mediace je skutečnost, že dokáže orientovat znesvářené strany opět na sebe a že sleduje směr hledání dohody v rámci strategie výhra – výhra.  Důležitou podmínkou však je, aby obě znesvářené strany měly zájem společně za stůl usednout.

Princip dohody prolíná celým procesem mediace. Zahájení procesu už vede k první dohodě, k tomu, že se bude postupovat dle stanovených pravidel akceptovaných oběma stranami. Další fáze mediace jsou orientovány na porozumění problémům a formulování dalších možných řešení. Dojde-li k pochopení a vyjasnění stanovisek protějšku, nastává další bod, kdy se vytvoří již závazná dohoda (většinou v písemné formě), která obsahuje konkrétní údaje kdo, jak a za co je zodpovědný.

Výhody mediace a facilitace
Mediační proces je rychlý a pružný, samozřejmostí je důvěrnost a neveřejnost. Řešení sporu formou mediace je výrazně levnější než soudní proces (statistiky ukazují, že 80 % sporů je vyřešeno dohodou).

Tím, že je stranám konfliktu umožněno díky mediátorovi participovat na vyřešení konfliktu, zvyšuje se jejich zainteresovanost při hledání řešení a trvalost dodržování domluvené dohody. Mediátor pomáhá stranám efektivně komunikovat a hledat řešení výhodné pro obě strany. Při mediaci strany často změní svůj přístup ke konfliktu, a otvírá se tím šance i do budoucnosti, že se díky předchozí zkušenosti s mediací pokusí úspěšně řešit svůj případný konflikt sami. V neposlední řadě musíme přičíst jako plus mediace nejenom pomoc při hledání optimální dohody z hlediska výsledku, ale i práci se vztahem mezi spornými stranami.

Z hlediska dlouhodobé spolupráce zaměstnanců škol a veřejností je dobrý vztah bez napětí a komunikačních bariér podmínkou dobrého jména a kreditu školy a zájmu rodičů do ní přivádět děti.

Kdo je mediátor?
Nezávislý, nestranný odborník. Mediátor nezasahuje do hledání konečného řešení. Není zodpovědný za to, CO si obě strany dohodnou (pokud nejde o trestný čin), ale za proces, tedy JAK k dohodě (či nedohodě) dospějí. Usnadňuje jim cestu ke konečnému rozhodnutí, dbá na to, aby každá strana měla stejnou možnost se k danému problému vyjádřit, pomáhá porozumět. Není kritikem, arbitrem, nesoudí.

Stát se mediátorem – prostředníkem, není ani tak otázkou délky absolvovaného školení a získání konkrétních dovedností, ale spíše určitého způsobu strategie myšlení.

Mediátoři z týmu projektu Mediace do škol jsou profesionálně vyškolení a certifikovaní. Tato jejich účast v projektu je dobrovolná a nadstavbová, jejich pracovní pozice jsou v různorodých oblastech – např. profese pedagogů, psychologů, právníků, lektorů apod.

Jaké konflikty jsou vhodné řešit mediací?
Jedná se o konflikty a spory, ve kterých jsou důležité i vzájemné vztahy. (např.: vedení školy – rodič, učitel – rodič, spory a konflikty mezi zaměstnanci navzájem, rodinná centra ….) Každý konflikt a spor je svou podstatou jedinečný a pro své řešení vyžadují individuální přístup.

Mediace je nejvhodnější, když:

  • je narušena komunikace mezi stranami a zúčastněné strany musí dále určitým způsobem spolupracovat
  • konflikt je mnohovrstevný a strany jej již samy nezvládají analyzovat a řídit
  • zájmy stran si vzájemně odporují
  • je zapotřebí rychlé řešení a soudní proces není žádoucí
  • jednání váznou, strany nemohou najít společný jazyk, jednání nevede k žádoucímu výsledku
  • komunikace je zatížena stereotypy a emocemi
  • umožní snížit stávající napětí a navzdory dočasným sporům ponechává účastníků prostor pro případnou budoucí spolupráci

Informace o profesionálním sdružení mediátorů najdete na adrese https://www.amcr.cz

Příklad možných sporů ve škole řešených mediací a facilitací

Mediace konfliktu mezi učiteli:
Paní učitelka  P. (50 let) a S. (35 let) ze ZŠ v XY učí společně na škole již 8 let. Škola byla po rekonstrukci nově otevřená před 9 lety. Kolegyně měly možnost si vybrat, s kým by chtěly být v novém kabinetě a zvolily si společné sdílení, aniž by tušily, že každá má svůj specifický styl práce, požadavky a potřeby. Po několika letech práce mezi nimi vyrostla bariéra: Jsou podrážděné, někdy na sebe útočí, jejich spolupráce a komunikace je narušena, což se přenáší i do klimatu v učitelském sboru. Mezi učiteli se začínají dokonce vytvářet koalice, běhají nařčení a pomluvy.

Ředitel, který se rozhodl  tuto situaci řešit pomocí mediace, svým kolegyním navrhl neformální sezení, při kterém by diskutovali o nastalém sporu a pokusili se o dohodu, jak řešit nastalou situaci.

Při počátečním popisu situace každý vidí spor jinak. Slečna S. vyčítá kolegyni, že si neuklízí stůl, že nepracuje tolik hodin, co ona, že nic nedotáhne do konce, vše nechá na ní a že stále navrhuje nové a nové přístupy, a tím se nestačí původní plán udělat, resp. s každou navrhnutou změnou vyvolává neustálé napětí. Navíc jí u kolegyně vadí příliš volný kamarádský vztah k žákům a jejich neustálé „courání do kabinetu“.

Paní P. si naproti tomu stěžuje na těžkopádnost kolegyně, její puntičkářské manýry, vyrovnané spisy a návrhy a rigidní rozhodování, to že si vztahuje vše jako kritiku na sebe.

Za pomoci mediátora si po fázi vzájemného naslouchání a odkrytí zájmů, obě uvědomí, že každá má jiný přístup k práci, a tedy i jiné silné stránky. Slečna S. je dotahovač věcí, umí je dobře formálně zpracovat, má ráda pořádek a přesně formulované postupy. Dbá i na formu projektů, úkolů. Potřebuje ale ke své práci jistotu, nenávidí chaos a hlučnost paní P. Paní P. je člověk kreativní, s fantazií, bohémským přístupem k tématům, chytačem nápadů a nových cest a podporovatel experimentů. Je na svůj přístup k řešení problémů hrdá, potřebuje občas ocenit a nemá ráda detaily. Neví si rady, jak mluvit s kolegyní, aby se jí nedotkla…. Nemyslí to tak.

Po fázi vyjasňování zájmů si za pomoci mediátora v závěru setkání dohodly pravidla komunikace, sdílení kabinetu a dělby práce.

Mediátor umožnil vidění stran navzájem. Obě potřebovaly uznání svých specifických dovedností a prohovoření vzájemných představ, jak spolu budou pracovat, aby druhou nestresovaly a jak vytěží svoji „různost“ pro společnou práci. Důležité bylo i mluvit o očekáváních a potřebách (pořádek-přinášení nápadů, způsob komunikace).

Spolu navrhly pravidla pro soužití v kabinetu, udržování pořádku, jak si budou dávat vzájemné zpětné vazby, jak vidí situaci, jak a s čí pomocí jí budou realizovat.

Vyřešení konfliktu mezi kolegyněmi v konečném důsledku pomohlo i zlepšení atmosféry v celé učitelském sboru.

Konflikt mezi školou a rodiči – facilitace

Mediátor ze sítě Mediátoři do škol byl osloven pracovníkem EDUin ze značky Rodiče vítání s tím, že skupina rodičů žáků ŽS XY poptává facilitační služby pro realizaci setkání mezi školou a rodiči. Rodiče si dělají starosti s kvalitou výuky anglického jazyka, jelikož z cca 28 tříd jsou na hodiny AJ děleny pouze 4 třídy. Většina žáků se tedy učí AJ v poměrně vysokém počtu cca 18-25 žáků, což dle rodičů znemožňuje interaktivní výuku. Loni byly třídy ještě dělené všechny. Dle vedení školy, které obecně uznává, že v menším počtu žáků se děti jazyk učí lépe, jsou problémem finance. Rozdělení všech ostatních tříd by vyžadovalo náklad cca 800.000 Kč, který škola nemá k dispozici. Město, které má dost práce s renovací školní budovy, nemá na uhrazení požadovaných úvazků AJ zdroje, je však připraveno poskytnout škole nemateriální podporu.

O organizaci setkání má zájem v létě jmenovaný ředitel, který se stal zadavatelem setkání. Po prvním setkání s ředitelem a několika telefonických hovorech s jedním z rodičů vzešly z původního neujasněného zadání tři dílčí zakázky:

1) Setkání učitelů AJ a vedení školy, na němž si zástupci školy připravili obsah svého sdělení rodičům a ujasnili si, jak chtějí setkání s rodiči koncipovat (8 účastníků a 1 facilitátor, 2 hodiny).

2) Setkání rodičů, kteří sesbírali, prodiskutovali a vybrali své podněty pro školu (12 účastníků a 1 facilitátor, 2 hodiny).

3) Setkání všech stran – zástupců školy (vedení a učitelé AJ), rodičů, zástupců zřizovatele (starosta, místostarosta) a školské rady (celkem 50-60 účastníků a 2 facilitátoři, 2 hodiny).

Cílem tohoto velkého setkání bylo vzájemně sdílet informace, nápady a podněty k situaci ohledně výuky AJ a nedělených tříd a sesbírat nápady všech přítomných stran k řešení či alespoň kompenzaci negativních dopadů aktuální situace. Výstupem setkání byl dlouhý seznam nápadů a nabídek, z nichž některé byly podrobněji diskutovány. Vedení školy se zavázalo k tomu, že podněty rodičů a města do určeného termínu zapracuje do školního vzdělávacího programu pro příští školní rok a že o zapracování rodiče informuje.

Zástupci školy i rodičů projevili spokojenost s výsledkem setkání i s faktem, že setkání bylo facilitované, což mu dalo potřebnou formu a strukturu a umožnilo tak vyhnout se nekonstruktivnímu trávení času. Potřebné finance sice nalezeny nebyly, obě strany i město nicméně ocenily, že došlo k setkání, sdílení a nastínění nového způsobu komunikace mezi rodiči a školou.

Facilitátorům se podařilo sladit obě strany konfliktu – školu i rodiče -, které byly vůči sobě původně nastaveny spíše nedůvěřivě, ke vzájemné korektní spolupráci, a tímto vznikl i pozitivní precedens pro způsob řešení konfliktů v budoucnosti.

 —

PaedDr. Jitka Jilemická 
autorka článku je mediátorka, členka Asociace mediátorů ČR, lektorka a poradkyně společnosti KONSENS

 

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments


Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.