K rozdělování dětí už dochází i na prvním stupni. S Janou Strakovou o tom, proč jsou velké rozdíly mezi školami problémem nás všech„V běžných veřejných školách vznikají výběrové třídy, za které si rodiče často připlácejí, a dětem se v nich dostává lepší péče. Odneseme to my všichni,“ říká akademička Jana Straková. Už dlouhá léta upozorňuje na to, že kvalita vzdělání českých dětí extrémně závisí na tom, do jaké školy chodí, v jak bohatém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí. Za prosazování rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti získala v únoru ocenění Nadace České spořitelny.

Jak si stojí český vzdělávací systém z hlediska nerovností v mezinárodním srovnání?
Když budeme mluvit o druhém stupni základních škol, tak tam jsme jednou ze zemí s nejvyššími rozdíly mezi školami z hlediska složení žáků a výsledků, kterých tam dosahují. K tomu samozřejmě přispívají víceletá gymnázia. Na prvním stupni se nacházíme zatím zhruba v průměru, i když i tam se školy a třídy začínají od sebe hodně odlišovat.

Jak konkrétně?
Nejvíce se mluví o soukromých školách, ale ty tvoří pouze 4 % všech škol a vzdělávají se na nich pouhá dvě 2 % dětí. Krom toho ale vznikají v běžných veřejných školách výběrové třídy, za které si rodiče často připlácejí, a dětem se v nich dostává lepší péče. Do jedné třídy pak chodí děti rodičů, kteří se ve vzdělávacím systému tak dobře neorientují, nedoceňují význam vzdělávání nebo nemají finanční prostředky, a do vedlejší třídy děti těch, kterým na vzdělávání jejich dětí záleží a mohou si ho zaplatit. Ty mají nejen lepší výuku angličtiny, ale třeba navíc kurzy osobnostní a sociální výchovy, speciálně vybranou paní učitelku a jejich rodičům je přislíbena vstřícná komunikace a pravidelné informace o pokroku dítěte. Nejhorší na tom je, že se za poplatky slibuje něco, co by veřejné školství mělo poskytovat automaticky. Je ale zajímavé sledovat, čím se ty výběrové třídy, za které jsou rodiče ochotni platit, liší od běžných – ukazuje nám to, o co rodiče vlastně stojí. A často jsou to jiné věci, než bychom čekali.

Do jedné třídy pak chodí děti rodičů, kteří se ve vzdělávacím systému tak dobře neorientují, nedoceňují význam vzdělávání nebo nemají finanční prostředky, a do vedlejší třídy děti těch, kterým na vzdělávání jejich dětí záleží a mohou si ho zaplatit.

Co tedy rodiče chtějí?
Čekali bychom, že do specializovaných tříd dávají své děti rodiče, kterým záleží na jejich vzdělání, takže výuka bude náročnější, učitelé přísnější, pracovní úsilí soustředěnější, děti budou mít víc úkolů. Ale pozorování ukazují, že v těchto třídách je často naopak méně striktní paní učitelka, vztahy jsou uvolněnější, více se diskutuje, panuje tam větší ruch ve výuce. Bylo by dobré, kdyby se tím veřejný systém inspiroval.

Já jsem měla naopak dojem, že výběrové třídy byly módou devadesátých let a že teď se spíš ruší…
Máte pravdu, že i k tomu dochází. Znám několik ředitelů, kteří zavedli diferenciaci podle prospěchu, ale zjistili, že to nepřináší nic dobrého, tak to zase zrušili. Ale zároveň se objevují školy, které výběrové třídy zavádějí, často za podpory zřizovatelů, kteří doufají, že se tím zbaví stížností angažovaných rodičů. Zřizovatel vybere nějakou školu, která si dobře vede, a motivuje ji, aby zřídila výběrovou třídu. Ti nespokojení tam dají své děti, přestanou si stěžovat a zřizovatel se zbaví problému. Tím pádem ovšem nedochází ke zlepšování systému jako celku.

Dochází k tomu všude, nebo jen v některých krajích?
Sama jsem si myslela, že to bude věc Prahy a Brna, ale není to tak. Diferenciace probíhá i v menších městech v celé republice a má mnoho podob. Kromě tříd s rozšířenou výukou angličtiny vznikají ve veřejných školách často také Montessori třídy. Koneckonců i když si rodiče vybírají, jestli chtějí nebo nechtějí matematiku Hejného, může to vést k rozdělení dětí podle socioekonomického statusu. Ale za to se aspoň nedoplácí.

Požadavek alternativy je legitimní, ale měla by být dostupná všem. V některých zemích školy mohou uplatňovat různé pedagogické metody, ale nesmějí vybírat děti ani inkasovat peníze. Takže všechny školy jsou zdarma, všechny jsou otevřené všem, a mají možnost se profilovat určitou pedagogikou za předpokladu, že splní základní standardy. Tohle se mi zdá jako dobrá cesta. Myslím, že bychom rozmanitost v systému neměli potlačovat, ale nepřipadá mi správné, aby některé děti měly lepší podmínky než jiné děti.

Myslím, že bychom rozmanitost v systému neměli potlačovat, ale nepřipadá mi správné, aby některé děti měly lepší podmínky než jiné děti.

Školek se diferenciace vůbec netýká?
Školkami jsme se zabývali v roce 2014 a zjistili jsme, že jsou mezi nimi velké rozdíly v tom, co nabízejí služby a kolik za to chtějí. Zhruba pětina školek nabízela všechny služby zdarma a zbylých 80 procent něco zpoplatňovalo. Angličtinu, hru na hudební nástroj nebo třeba kroužek předškoláků. To je přece divné – předškolní přípravu by měly všechny školky poskytovat zdarma.

Jak byste vysvětlila člověku, který si může si dovolit připlatit za vzdělání svého dítěte, proč je špatné, že jsou školy diferenciované?
V jednom výzkumu se ukázalo, že asi třetině lidí stačí argument, že je to nespravedlivé. V Ústavě je ukotveno právo na vzdělávání, není správné, aby některé děti měly, například kvůli svému původu, šance nižší. Argumentovat lze ale i ekonomicky: když části dětí poskytujeme kvalitnější vzdělávání, na druhé straně se vyprofiluje skupina nevzdělaných – s vyšší nezaměstnaností, kriminalitou. Tito lidé nepřispívají ekonomice, naopak zatěžují sociální systém. Zároveň s nimi ale ti vzdělaní, kteří si zajistí elitní školu, budou žít. A ti méně vzdělaní také chodí k volbám. Takže já jsem opravdu přesvědčená o tom, že každé společnosti se daří tak dobře, jak vzdělaná je její nejméně vzdělaná část. Když se jedné společenské vrstvě dlouhodobě špatně daří, tak se s tím nakonec musí konfrontovat všichni. Příkladem je třeba Francie, kde se dlouho zanedbávalo vzdělávání přistěhovalců. Společným vzděláváním dětí s různým původem předcházíme rozdělení společnosti.

Já jsem opravdu přesvědčená o tom, že každé společnosti se daří tak dobře, jak vzdělaná je její nejméně vzdělaná část. Když se jedné společenské vrstvě dlouhodobě špatně daří, tak se s tím nakonec musí konfrontovat všichni.

Co byste ale řekla rodičům, kterým záleží na vzdělání jejich dětí a mají pocit, že je ve třídě brzdí méně motivované děti?
Aby zvážili, zda to, že se jejich dítě učí žít s rozmanitými dětmi, není větší hodnota než rychlé osvojování například vyjmenovaných slov. Současná společnost je a bude rozmanitá, naše děti budou žít a pracovat s lidmi z jiných kultur, takže z hlediska sociální výbavy pro život v moderním světě je výhodné, když se děti naučí sdílet životní prostor s dětmi, které mají velmi jiné zázemí.

To ale platí, pokud jsou třídy opravdu rozmanité. Pokud systém umožňuje diferenciaci, nabízí výběrové třídy, víceletá gymnázia a na druhé straně se profilují zbytkové třídy a školy, rodiče, kterému jde o prospěch jeho dítěte a v systému se orientuje, nemůže nikdo nutit, aby dal dítě do „zbytkové třídy“, logicky zvolí třídu výběrovou. A nikdo mu to nemůže mít za zlé.

Řešení asi není zrušit víceletá gymnázia a výběrové třídy.
Víceletá gymnázia hodně komplikují situaci základním školám. Například v menších městech, kde je jedno víceleté gymnázium, mají školy často potřebu čelit odchodu žáků tím, že tvoří všelijaké výběrové třídy. To vede k soutěži a znemožňuje to spolupráci mezi školami. Bude obtížné víceletá gymnázia zrušit, ale pokud v systému zůstanou, části problémů se nezbavíme. Některé problémy je ovšem třeba řešit hned. Není možné, aby si rodiče připláceli ve veřejných školách za služby, které by v dobrém vzdělávacím systému měli dostávat zcela automaticky.

Bude obtížné víceletá gymnázia zrušit, ale pokud v systému zůstanou, části problémů se nezbavíme.

Vy sledujete nerovnosti v českém vzdělávání už dlouho, jak se to vyvíjí v čase?
Situace se zhoršuje. O nerovnostech způsobovaných víceletými gymnázii se debatuje deset, patnáct let, ale ta diferenciace na prvním stupni je ve stávající podobě nový fenomén. Leckde už mají dokonce přijímací zkoušky do prvních tříd…

V sousedním Německu se děti taky selektují brzo. Mají z toho společenské problémy?
V Německu, stejně jako u nás, společnost věří v užitečnost diferenciace. Zdá se mi ale, že problémy víc reflektují a snaží se je řešit, i když to jde pomalu. V některých spolkových zemích, kde se děti rozdělovaly do různých vzdělávacích drah v deseti letech, prodloužili společné vzdělávání do šesté třídy, někde až do osmičky. Probíhají snahy spojit průmyslové školy s učilišti, právě proto, aby nevznikaly zbytkové školy. S nerovnostmi ve vzdělávání se potýkají všechny vyspělé země, v tom není Česká republika nikterak specifická. Rozdíly jsou v tom, jak důsledně se jim systémy snaží čelit.

V současné době zkoumáte vedle nerovností také postoje českých učitelů. Jak vás to napadlo?
Zalíbil se mi koncept, který se nazývá akademický optimismus a zahrnuje tři důležité aspekty postoje učitele: Zaprvé víru v to, že je škola důležitá a může mít pozitivní dopad na životy žáků, a také ve vlastní schopnosti být dobrým učitelem. Zadruhé důvěru k rodičům a k dětem, tedy v to, že se děti chtějí učit a že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a učitele podpoří a zatřetí nároky na výkony dětí.  Tento koncept mi připadá pro český vzdělávací systém mimořádně relevantní z toho důvodu, že mám pocit, že česká škola je strašně nesebevědomá a v systému nepanuje důvěra. Ve vzdělávacích systémech, k nimž vzhlížíme, je to zpravidla tak, že škola je k rodičům vlídná, otevřená, trpělivě vysvětluje, baví se s nimi o dětech, ale je pevná ve svých zásadách ve chvíli, kdy by ji rodiče chtěli nepřiměřeně ovlivňovat. U nás je to často naopak: škola jedná s rodiči sporadicky a nevlídně, ale když si něco prosazují, má tendenci jim ustupovat. A to často v situaci, kdy ustupovat nemá. Nevěříme si a je to dané i tím, že si myslíme, že se nás nikdo nezastane – učitel se bojí, že za ním nebude stát ředitel, ředitel se bojí, že za ním nebude stát zřizovatel, atd.

Ve vzdělávacích systémech, k nimž vzhlížíme, je to zpravidla tak, že škola je k rodičům vlídná a otevřená, ale pevná ve svých zásadách ve chvíli, kdy by ji rodiče chtěli nepřiměřeně ovlivňovat. U nás je to často naopak: škola jedná s rodiči sporadicky a nevlídně, ale když si něco prosazují, má tendenci jim ustupovat.

Zmínila jste potřebu důvěry, můžete to více rozvést? 
O tomto aspektu se teď k mé radosti začalo mluvit. Nízká důvěra panuje obecně v celé společnosti – nízká důvěra v instituce, ale i ve spoluobčany. Ve škole je nedůvěra všudypřítomná. Učitelé podezírají rodiče, že jim chtějí zasahovat do práce nebo naopak že se o školu vůbec nezajímají a učiteli nepomáhají. Učitelé podezírají žáky, že se nechtějí učit a že mají obecně špatné úmysly. Rodiče nedůvěřují škole, mají pocit, že učitelky jsou hloupé nebo nesmyslně přísné a že škola dětem k ničemu není. Kdyby důvěra byla větší, všem by se ulevilo, ale myslím, že s budováním důvěry musejí začít učitelé. Proto mi připadá důležité zkoumat, jaké jsou postoje českých učitelů ve srovnání s učiteli v jiných zemích a jak je možno je měnit.

Už máte nějaké výsledky?
Chtěli jsme původně ukázat, že postoje učitelů ovlivňují vzdělávání dětí nezávisle na složení třídy. Že když má učitel pozitivní přednastavení, dosáhne lepších vzdělávacích výsledků i ve třídě, kde jsou méně disponované děti. Ale ve skutečnosti jsme ukázali, že postoje učitelů se posilují tím, jaké mají ve třídě děti. Takže dochází k tomu, že v těch výběrových třídách jsou děti zvýhodněné ještě víc tím, že se v nich učitelé motivují od dětí a zpětně je zase podporují v dosahování lepších vzdělávacích výsledků. V nevýběrových třídách to funguje přesně opačně.

Jak se čeští učitelé liší v postojích od zahraničních?
I z mezinárodních výzkumů vyplývá, že čeští učitelé vykazují ve srovnání s učiteli z jiných vyspělých zemí velmi nízkou důvěru a sebedůvěru. Na seminářích Fulbrightovy komise jsem měla několikrát příležitost pozorovat rozdíly v tom, jak vnímají svoji práci američtí a čeští učitelé. Američtí učitelé jsou vedeni k tomu, že cítí velkou zodpovědnost za rozvoj každého dítěte a za jeho spokojenost. Vůbec se nevymlouvají na rodinu. Hodně našich učitelů vidí svoji prioritu v předávání znalostí, ale často si stěžují na malou podporu rodičů žáků. Vycházejí z toho, že když rodina nefunguje, nic nezmohou. Při řadě dalších příležitostí jsem si uvědomila, že čeští učitelé ve srovnání se svými zahraničními kolegy většinově cítí velkou zodpovědnost za výsledky v podobě vědomostí, ale menší zodpovědnost za výchovu, socializaci a spokojenost dítěte a jeho motivaci k učení, ty přisuzují primárně rodině. To mi připadá hodně zajímavé, protože si myslím, že nastavení té zodpovědnosti je důležité a málo se nad ním zamýšlíme. U nás je tradiční sdílená představa o tom, jaká je role učitele, ale nepoložili jsme si otázku, jestli tato představa vyhovuje moderní době a moderní škole.

Američtí učitelé jsou vedeni k tomu, že cítí velkou zodpovědnost za rozvoj každého dítěte a za jeho spokojenost. Vůbec se nevymlouvají na rodinu. Hodně našich učitelů vidí svoji prioritu v předávání znalostí, ale často si stěžují na malou podporu rodičů žáků.

Co se dá s postoji učitelů dělat? Jak docílit toho, aby se změnily?
Ukazuje se, že je hrozně těžké postoje měnit, ale lze toho docílit prostřednictvím zkušenosti. Například v případě sebedůvěry by určitě pomohlo, kdyby se učitelům dostalo podpory v situacích, které jsou pro ně obtížné. Když zjistí, že tyto situace mohou zvládnout, přirozeně vzroste jejich sebedůvěra a ruku v ruce s ní jde i důvěra k ostatním. Sebevědomý člověk je otevřenější k okolí, nežije v neustálé obavě, že ho někdo nachytá při nějaké chybě. V tom je ale třeba učitelům pomoci. Z hlediska dostupnosti pomoci a podpory mají naši učitelé horší podmínky než jejich kolegové v jiných vyspělých zemích. Pořád ještě jsou na řadu věcí sami.

Jana Straková pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, kde se zabývá zejména výzkumem nerovností ve vzdělávání. Koordinovala českou implementaci řady mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností.  Za prosazování rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti získala v únoru ocenění Nadace České spořitelny.

Rozhovor vznikl pro přílohu Akademie Lidových novin.

 
DOPORUČENÉ ČLÁNKY


Líbil se vám náš článek nebo k němu máte co říct? Ohodnoťte ho a okomentujte. Budeme rádi za vaše postřehy a zkušenosti. Můžete ho i sdílet na svém facebooku.

Přihašte se přes facebook, twitter nebo Zaregistrujte se
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
218 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Simona
Simona
5. 6. 2019 14:12

Pro své děti jsem vybrala nestátní školu. Není to ale kvůli ostatním dětem, které by mohly být z chudších poměrů než jsme my. Vadí mi spíše vedení a organizace na naší spádové škole. Vedení je laxní, řekla bych i chaotické, připadá mi (na základě získaných informací), že problematické situace se neřeší spolu s rodiči, ale spíše se zametají pod stůl, z doslechu vím, že učitelka dokonce ztratila na školním výletě nějaké děti. Já svoje děti miluju a takové situace riskovat nehodlám. Chci, aby se k nim učitelé chovali hezky a když nastane problém, tak chci, aby se řešil s námi, rodiči na základě dohody. Na dnu otevřených dveří jsem se navíc dostala do třídy, kde učila úplná furie, sama jsem měla pocit, že chci utéct. A jestli s dětmi bude chodit Máňa ze sousední vesnice, která má každý den k večeři chleba a chodí v oblečení ze sekáče mě nezajímá. Já totiž věřím, že dobrý učitel zvládne ve své třídě děti z různých poměrů.

Vašík
Vašík
6. 6. 2019 09:40
Reply to  Simona

Nevím, jestli nejste trochu náročná. V podobné diskuzi jste se podivovala nad tím, že někdo chce vaše děti učit dějepis, který ale vás ani vaše děti nezajímá.

Vladimír
Vladimír
6. 6. 2019 10:19
Reply to  Vašík

No, tak v tomhle paní Simona náročná není. Jestli se ale podivovala nad tím, že chce někdo její děti učit dějepis, tak by si v první řadě měla uvědomit, že dějepis je povinný předmět. A proto se její děti dějepis učit budou, na ZŠ určitě, tečka. A jestli je dějepis nezajímá, tak se ho zkrátka stejně učit budou. A nebo nebudou, a pak z něj dostanou pětku.

Lucie
Lucie
6. 6. 2019 19:16
Reply to  Vladimír

A jak se ty její děti budou při té hodině dějepisu chovat, když je to nebaví? Nejde jim to, rodičům to také nešlo, a basta… Jak se asi té učitelce musí učit, když si připraví pěknou hodinu a dívá se do těch otrávených, nereagujících tváří? Děti si pravděpodobně dělají úplně něco jiného, než by se při hodině dějepisu dělat mělo… v tom lepším případě. Chápu to, taky mně dějepis nešel, nebavil, mrzí mne to dodnes, těch poznatků na mne bylo moc a nic jsem si nepamatovala…poslušně jsem si to proseděla v lavici,doba holt byla taková. Od dnešních dětí to chtít nemůžete, nebudou dělat, co je nebavbí, ve škole se má rozdávat radost… ale rodiče by jim měli vysvětlit, že by na te hodině měli dávat asopon trochu pozor, že asi nebudou mít jedničku, možná ani dvojku ne,jako ti ostatní, když už musíme známkovat, ale že si paní učitelka pro ně připraví jim úměrnou aktivitu… tak, aby nerušili ostatní, které ten dějepis zrovna baví…je to o nějakém taktu a ohleduplnosti…jestli se má ve škole někam pokročit, tak tímto směrem…a ne učitele zahánět do slepých uliček, zázraky dělat nejdou… známkovat se musí, společnost chce výkony… děti to nezvládají, zlobí, je to furt dokola…. a při hodině matematiky to zase bude naopak…zase bude otravovat někdo jiný, protože ho matematika nebaví…ale to dite za to nemůže, má to po mamince…

Simona
Simona
6. 6. 2019 21:36
Reply to  Lucie

Já jsem třeba při hodinách snila, duchem jsem byla nepřítomna.

Simona
Simona
6. 6. 2019 21:32
Reply to  Vladimír

Pan Vašík tak trochu překrucuje….

Markéta M.
Markéta M.
5. 6. 2019 16:24

Já to nechápu. Jak se dá na ZŠ udělat jiná, placená třída? To rodiče platí oficiálně, mají jiné učitele, nebo jak to je?
Do naší školy dojíždějí od 6. třídy děti z okolních obcí, kde mají školy pouze 1. stupeň. Já si nemůžu stěžovat, škola je to dobrá. Některé učitelky nemusím, ale to je spíš můj problém, i ony naučí kvalitně.
Syn nás letos překvapil ve scio testech 5. tříd- matematika 86 percentil, čeština 89 percentil( a to má v obou předmětech za 2)….literatura a čtenářská gramotnost 92 percentil….což je bomba. Byla jsem dost překvapená, že je mezi těmi 16 000 dětmi tak nadprůměrný. Je to i moje zásluha a vidím, že byť o sobě, coby „kvalitní mámě“ občas zapochybuju, dělám to dobře. 🙂
Očividně žiji v malé „obecní bublině“ a netuším co se děje jinde.

Kateřina *
Kateřina *
5. 6. 2019 20:34
Reply to  Markéta M.

U nás je Montessori v prostorách běžné ZŠ, ale má své učitele, vedení a vyčleněné prostory. Samozřejmě dochází ke sdílení společných prostor, jako je např. tělocvična, jídelna, družina, atp. Jsou tam spojené i nějaké hodiny, ale jen v prvních ročnících, ani ne celý první stupeň. Také dochází ke spojení při různých akcích, jako je sportovní den, výlet, kurzy plavání, dopravní hřiště, atp. Vím, že platy a veškeré pomůcky se hradí ze školného, jak mají uspořádaný zbytek netuším. Ale nějak to funguje 🙂 Vzhledem k tomu, jak je nyní trendy mít „jiný“ způsob vzdělání, jsem nadšená. Oni mají ve svých jednotřídkách přetlak a na běžné ZŠ jsou třídy s minimálním počtem žáků. Je to výhodné pro obě strany 🙂 Sice jako „klasický“ rodič neustále poslouchám, jak jsou naše děti chudáci a oběti systému, ale kluci jsou spokojený. Také si oba dva v určité fázi školní docházky zkusili spojení s Montessori v jejich prostředí a sami přišli s tím, že jim tento „nesystém“ nevyhovuje.

Klára Holbíková
Klára Holbíková
6. 6. 2019 09:57
Reply to  Markéta M.

Ano. Na bezne ZS ktera je fakultni skolou a zkousi se na ni ruzne projekty a uci i studenti z pajdaku jsme dostali nabidku vyberove tridy s rozsirenou vyukou anglictiny a Hejneho. Meli jsme priplacet jen na rodileho mluvciho na hodiny anglictiny navic to pry skola nemuze zaplatit. Deti delaly prijmacky do 1.tridy. Nakonec mame ucitele z jazykove skoly Hello na tu anglictinu a neplatime. Pani ucitelku tu nejlepsi ze skoly pro 1.stupen mame garantovanou az do 5.tridy. Jedou rychleji nez ostatni tridy maji uceni i navic. Je to fajn trida. Jsme z Ostravy. Nase skola ma i dalsi vyberove tridy. Jsme plavecka a hokejova skola. Takze od 4.tridy je vzdy Becko plavecka trida

Jana
Jana
6. 6. 2019 11:19
Reply to  Markéta M.

Také nechápu. V sousedním městě jsou běžné základní školy s třídami se zaměřením na jazyky, atletiku, hokej, na IT, matematiku, hudební výchovu, sborový zpěv nebo přírodovědné předměty – nikde jsem neviděla, že by se za to platilo. A považuji to za skvělé, že děti, které jsou takto zaměřené, mají tuto možnost rozšířené výuky, škola je víc baví a dojdou v té oblíbené činnosti o kus dál.

Lucie
Lucie
6. 6. 2019 19:22
Reply to  Markéta M.

Ano, ale také vám jde jen o ty známky a o výkony…. baví ho to ještě ve škole?Nebo to dělí kvůli vám, kvůli testům, chce být nejlepší, pro desetikorunu za jedničku..a ještě vám učitelky nesedí… buďte vděčná za vesnickou školu….ve městské by dostal dřív i spoustu jinách příkladů do života a honba za známkou kvůli rodičům by ho mohla přestat bavit…třeba ne, já vám to přeju, ať si připadate jako kvalitní máma co nejdéle…. Mimochodem, co je to kvalitní máma??

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 18:06

Nase deti vychodily soukromou skolu i soukrome gymnazium. Oboji presne z tech duvodu ktere jsou uvedene v clanku – lepsi anglictina (castecne vyucovaci jazyk), moderni pristup (dovednosti, diskuse, ne tupe biflovani), vyhnout se hluboce podprumernym spoluzakum. Ovsem co se tyka spravedlnosti, tak bych spis chapal jako nespravedlive, kdyby nam ty soukrome skoly byly zakazany. Jako rodice jsme udelali vse pro nejlepsi mozne vzdelani nasich deti, intenzivne pracovali abychom ty skoly mohli zaplatit. At radeji ostatni rodice udelaji totez, nez by prosazovali nejakou spravedlnost formou zamezeni elitnich trid a skol.

Lenka
Lenka
5. 6. 2019 19:46
Reply to  Umfa

V článku se mluví v podstatě jen o veřejných školách. A k poznámce o hluboce podprůměrných žácích… průměrně inteligentní dítě si dovede informace, které mu chybí, najít samostudiem… pokud má ovšem zájem a skladba třídy to nijak neovlivní. Pokud bohatí rodiče potřebují nalejvárny k příjmačkám, at si raději zaplatí ty školy soukromé – ovšem i bohatí rodiče mohou mít podprůměrné dítě, které díky penězům dají na soukromé školy. Jinak doporučuji cvičit porozumění textu.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 20:18
Reply to  Lenka

Vysvetluji na konkretnim prikladu proc chci aby existovaly vyberove tridy. Pro deti, jejichz rodice povazuji dobre vzdelani za to nejdulezitejsi, co jim mohou do zivota dat (tedy hned po lasce a dobre vychove :-)). Je fuk, jestli jsou ty skoly soukrome nebo verejne. Vzdycky budou nejake skoly lepsi nez jine, stejne jako jsou treba lide 🙂

Co se tyka samostudia, tak asi sama tusite, ze to takhle nefunguje 🙂

Kolejová
Kolejová
5. 6. 2019 22:11
Reply to  Umfa

no jo… pak odkud se berou ti nadřízení, co sekají pravopisné chyby jednu za druhou a před jménem za jménem titul

Katka
Katka
6. 6. 2019 13:15
Reply to  Umfa

Komentář byl smazán, protože porušoval pravidla diskuse.

Droběna
Droběna
7. 6. 2019 17:08
Reply to  Umfa

My tu s Vámi taky trávíme čas i přes Vaši hlubokou podprůměrnost, važte si toho.

Václav
Václav
7. 6. 2019 22:01
Reply to  Droběna

Má si vážit toho, že ho tu nazýváte hluboce podpůrměrným? 😀 Vy teda kouříte matroš, to Vám povím…

Pavel
Pavel
5. 6. 2019 20:20

Upřímně, mně kdyby někdo sdělil, že mám jako rodič veškerou nebo většinovou část péče o dítě nechat na škole, se zlou by se potázal. Já jako rodič rozhodnu o tom, do jaké školky dítě půjde a na jakou základní školu – a pokud se posléze třeba ukáže, že je dítě s to pokračovat na osmileté gymnázium, nechť tam jde, budu ho v maximální možné míře podporovat, přičemž je mi lhostejné, budou – li to instituce státní nebo soukromé.

Jura
Jura
5. 6. 2019 20:31

Všemu tomu se jen směju, už za mého mládí v tzv totalitě byly výběrové třídy, výběrové kroužky, sportovní školy a nevím co ještě i spousty mých vrstevníků tj 40+ cpalo děti do všeho co šlo.
A výsledek? Z premiantů toho všeho jsou dnes absolutní nuly s jedinou vyjímkou z jediného důvodu, ten člověk o to opravdu sám stál a sám si za tím šel. Z dá se říct stovek jedinců je několik úspěšných bohatých lidí ale nikdo z nich nebyl školní typ zato v reálném životě se opravdu vyznaj, a ti výběroví studenti na ně pracují v jejich firmách.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 21:06
Reply to  Jura

Ja se tomu nesmeju, mam trochu jiny nazor. Ale jsem pro to, aby to kazdy rodic mohl zaridit tak, jak je to podle nej pro jeho deti nejlepsi. Az budoucnost ukaze, jestli se trefil.

Kolejová
Kolejová
5. 6. 2019 22:09
Reply to  Umfa

na dítěti, ne na tom rodičovi, co vybíral

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 22:26
Reply to  Kolejová

Jiste. Kdyz to rodic zkazi, dite ma smulu.

Jura
Jura
5. 6. 2019 22:09
Reply to  Umfa

Asi mi trošku nebo uplně ulítla část pointy a to že především je důležité dítě, jeho názor a chuť to či ono dělat nad běžný rámec. Pokud dítě chce chodit na hudbu, sport, škola ho opravdu nadprůměrně baví je vše vpořádku. To že nebude plnit koncertní sály, stadiony atd nevadí. Pokud ovšem má pragram narvaný od rána do večera tím co preferují rodiče bez ohledu na názor dítěte jednou se to vymstí a hodně. Opět bych měl spousty příkladů ze života a vlastně kdo ne. Obvykle je bod zlomu puberta.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 22:25
Reply to  Jura

Pointa je v tom, ze uspesnost deti urcuji hlavne rodice. Muzete je vychovat spatne nebo dobre, muzete je cpat na tucet krouzku a aktivit nebo je nechat vybrat samotne, muzete jim byt prikladem nebo jen jednou mesicne poslat alimnty, jde o to k cemu je privedete. V puberte uz je samozrejme davno rozhodnuto.

Vašík
Vašík
6. 6. 2019 09:13
Reply to  Umfa

Nejsem si jistý, jestli posíláním alimentů můžete dítě nějak moc vychovat, ale pravda je, že rodiče hrají velkou roli. Nemusí to být ani výběrem školy nebo nucením do učení, ale tím, že dětem dají na vědomí, že je vzdělání důležité. Dítěti to není nutné vtloukat do halvy násilím, prostě nenásilně neuvažovat o jiné možnosti. Ve většině případů obvykle stačí, když rodiče vyšší vzdělání mají a děti to berou jako něco normálního.
Často se diskutuje na téma, že děti z takových rodin mají v tomto směru lepší vyhlídky na vyšší vzdělání, než děti stejně schopné, ale z jiných podmínek, ale tak to prostě je a nevím, jak tento stav nějak měnit. Dokonce si nejsem úplně jistý tím, zda to vůbec nějak měnit.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 12:16
Reply to  Vašík

To mel byt jakoze protipol pece, ty alimenty pouhe 🙂

Veru
Veru
5. 6. 2019 22:23
Reply to  Jura

I já se tomu směju, alespoň podle naší spádové základní školy. Z desítek „spádových“ dětí usedne do lavic 1.třídy zlomek. Z důvodů uvedených v diskuzi. Já mám v této škole už třetí dítě, nikdy jsem žádný výběr “ správné“ základky neřešila. Dvě starší děti jsou už na gymnáziu, bez problémů. Díky perfektnímu a láskyplnému přístupu v té nechtěné základce.

Lucie
Lucie
6. 6. 2019 19:26
Reply to  Veru

Ano, vykašlat se na předsudky, je to o lidech….držím palce…

Vašík
Vašík
6. 6. 2019 08:58
Reply to  Jura

A co je na tom divného? Problém je ale v tom, že bez práce těch školních typů by řada těch podnikatelů nebyla tak bohatá. Upřímně řečeno já znám bohaté lidi z obou skupin.
V podstatě ale souhlasím s tím, že ty speciální školy jsou nenadaným dětem stejně k ničemu, jen v nich vzbuzují pocit jisté nadřazenosti. Tak to prostě je, vždy když je někdo „protěžován“ získá tento pocit.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 11:16
Reply to  Jura

Co to je „absolutní nula“ Oni mají povrch -273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody???? Opravdu by mne ten váš kriteriál zajímal.

alda
alda
6. 6. 2019 14:04
Reply to  Jura

Docela trefný komentář. Nedávno jsem dokončil vysokou školu, a když se ohlédnu za lety strávenými ve školních lavicích, tak pouze malý zlomek toho času byl pro mou současnou situaci reálně užitečný. Prakticky celá základní škola a gymnázium bylo z dnešního pohledu téměř k ničemu. Jako za Marie Terezie – číst, psát, počítat. Angličtina nestála celou základku ani gympl za nic, pořádně jsem se ji naučil až na vysoké v rámci odborného jazyka (zdravotnictví), z předmětů jako dějepis, zeměpis, přírodopis si pamatuju zlomek znalostí a stále více přicházím na to, že nejhlouběji jsou uloženy znalosti a zážitky od rodičů a babičky, kteří mě vedli ke kultuře, architektuře, historii, malování, umění, přírodě atd… Škola byla v tomto směru téměř k ničemu pro reálný život, přesto, že mě tenkrát tyto předměty bavily. Rozhodně bych děti neposlal na gymnázium, je to jen prodlužování základní školy. Nedej Bůh, aby se dítě nedostalo, nebo přerušilo vysokou školu – vlastní zkušenost – a zjistí, že je zcela neuplatnitelné. Sám jsem s maturitou z chemie a biologie, jazyků atd za samé jedničky skončil na čas jako doplňovač zboží, protože jsem neměl žádné odborné vzdělání, ani na sekretářku. Takže pokud che dítě na vysokou, tak již střední škola by měla být oborově příbuzná, jako určitá jistota alespoň částečného odborného vzdělání. A rodina a komunikace a celková kultura v rodině jsou pro dítě zcela zásadní, základní škola toto nenahradí.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 14:15
Reply to  alda

Vidím to podobně. Základní škola dá základní znalosti – všeobecný rozhled dá hlavně život a praxe, a odborná škola je vždy lepší než všeobecný gympl. A rodičovské ambice jsou mor. 🙂

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:30
Reply to  Lenka

Zvláštní, že mezi absolventy gymnázií je nižší nezaměstnanost, než mezi absolventy odborných škol. Jinými slovy, realita tohle Vaše tvrzení vyvrací. Váš subjektivní pocit je mylný, jakož ostatně ve většině dalších případů.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 17:38
Reply to  Parabellum

Máte důkaz pro to, že člověk, který má jen ukončený gympl je lépe zaměstnatelný než absolvent průmyslovky, zdrávky apod.? Jasně, zaměstnavatelé chtějí kvalifikované sestry, techniky a spol. a místo toho radši naberou zkrachovalce, kteří se ani nedostali na vš. A ted tu o červené karkulce…

Pavel
Pavel
6. 6. 2019 20:55
Reply to  Lenka

Paní Lenko, ubezpečuji Vás, že student střední průmyslové školy stavební, který ještě ve třetím ročníku nerozezná kužel od pravidelného čtyřbokého jehlanu, bude stoprocentně přínosem pro jakoukoliv firmu, stejně jako pro zdravotnictví zdravotní sestra, která pacientovi v pohodě vydezinfikuje ránu třicetiprocentním roztokem peroxidu vodíku, protože jej nedokáže naředit, a ještě ji těší, jak to hezky bublá 🙂

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 21:08
Reply to  Pavel

Nechápu, proč jste to napsal? Jakože gymplák bude lepší zdravotní sestra? Nebo že všichni absolventi gymplu 100% ovládají učivo?? A všichni ostatní středoškoláci jsou lemry??? Nebo že sebevědomý gymplák nakráčí do nemocnice a řekne: „já sice nemám žádnou praxi ve zdravotnictví, ale rozeznám kužel od jehlanu a tu injekci nějak píchnu…“ … ta poslední je pokus o vtip 🙂

Pavel
Pavel
7. 6. 2019 06:29
Reply to  Lenka

Paní Lenko, fakt, že něco nechápete (a zcela evidentně je toho celkem dost), opravdu není můj problém – ohledně toho dalšího bych Vám popřál vše nejlepší pro spřádání teorií podobného druhu, protože Váš smysl pro humor je opravdu… jak to jen slušně říci… originální :-))

Lenka
Lenka
7. 6. 2019 06:46
Reply to  Pavel

svatá prostoto….

Parabellum
Parabellum
7. 6. 2019 13:02
Reply to  Lenka

Jasně, že mám, nedávno na toto téma byly zveřejněny statistiky. Hafo gympláků dělá programátory. Já z programování maturoval už v roce 1984

Lenka
Lenka
8. 6. 2019 11:06
Reply to  alda

Pochopila jsem, že máte za sebou gymnázium a nyní dokončenou vysokou školu. Člověk někdy míní a pán bůh nebo „život“ mění. Možná si popovídáme, až Vy budete mít děti. Mám za sebou poměrně „dlouhý školní a profesní“ život, mám relativně dobrý přehled o našem školství, a věřte mi, že by se Vám možná špatně dělaly přijímačky ze zdrávky nebo průmky na filozofickou fakultu, ale znám i případy, kdy byly lidi ze zdrávky přijmuti na medicínu, a to bylo „za socialismu“, kdy byla gymnázia velmi dobré školy, většina lidí na VŠ byla přijmuta především z gymplu. Myslím si, že správná kombinace rodiny, školy a osobnosti dítěte je vždy výhrou pro dítě i společnost. Mějte se.

berda
berda
5. 6. 2019 21:52

Americké základní školství patří k nejhorším na světě. Zkusme se vrátit k dobám totáče, kdy jsme patřili v dosaženém vzdělání na základních školách na přední světové příčky. Základní škola má dát dítěti všeobecný přehled a to dnes nedává. A to jak se dnes žáci chovají k učitelům je především obraz rodinné výchovy. Ty kecy o vstřícnosti a výsledcích amerických pedagogů na těchto školách mě nějak nejdou sdohromady s počtem mrtvých po střelcích na těchto školách, které jsou dnes na denním pořádku.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 22:15
Reply to  berda

V USA absolvovalo zakladni skolu 312 laureatu Nobelovy ceny a ctvrtina svetovych miliardaru. Ale jinak mate pravdu 🙂

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 10:07
Reply to  Umfa

Myslíte USA jako EU? Poměr Američan vs. Evropan je tedy jaký? Jinak v USA to vychází cca 1 laureát z milionu. Je to úspěch? Z Vašeho příspěvku to neumím posoudit.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 11:28
Reply to  Kateřina *

Pomer laureatu Nobelovy ceny je v USA vyrazne vyssi nez kdekoliv jinde. Chci tim rict, ze nemaji pausalne mizerne skolstvi, ale vetsi rozptyl. Deti ilegalu chodi do mizernych skol, deti vzdelanych rodicu do spickovych. V tisku se ale propiraji jen ty prvni.

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 12:40
Reply to  Umfa

Takhle se můžeme bavit pořád dokola. „Výrazně vyšší poměr“ může znamenat cokoli, je to čistě subjektivní pojem. Myslela jsem, že to máte nastudované do větších detailů. Ráda bych se nechala poučit. Dle mého není ani tak důležité školství, jako spíš následný systém headhunterů a jejich využití v R&D, které je v USA velmi dobře vyvinuto a podporováno. Jestli někdo studoval tady, nebo jinde už není podstatné.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 13:14
Reply to  Kateřina *

Nemuzeme se bavit dokola, protoze me nebavi x-krat opakovat ta sama fakta. Vsechno je na wikipedii, pokud si to nechcete precist sama, mohlo by Vam stacit moje shrnuti do jedne vety 🙂 Jedine co tim tvrdim je, ze zakladni skolstvi v USA neni pausalne mizerne. To, ze z nej mohou vzejit laureati Nobelovy ceny a miliardari mi prislo jako celkem jasny dukaz 🙂

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 15:54
Reply to  Umfa

Souhlasím. Slušně jsem se zeptala na Váš zdroj, resp. podklady, z kterých čerpáte argumenty. Diskutovala jsem s Vámi, nikoli s Wikipedií 🙂
Základní školství není paušálně mizerné v USA ani v Evropě. Je to o osobních preferencích.

Stanislav
Stanislav
6. 6. 2019 21:22
Reply to  Umfa

A já řeknu, že veřejné školství v USA je na mizerné úrovni. Něco jiného je jejich elitní školství (soukromé školy a univerzity). Řekl bych, že v USA funguje přesně to, před čím nás varují v tomhle článku.

Jarda
Jarda
5. 6. 2019 22:38
Reply to  berda

Máte pravdu. Můj spolužák žijící v USA měl problémového syna (záškolák) nějakou dobu s ním musel chodit do školy a sedět dokonce ve třídě. Jeho hodnocení veřejné školy – to není škola, to je zologická zahrada. Děs a hrůza.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 11:19
Reply to  berda

Problém Vašich jedinců je, že vy posuzujete americké školství podle těch nejhorších USA ústavů v no-go zónách, a myslíte si, že to je tamní standard. Bodejt by jo, většina českých děcek, která se dostane do USA se ocitne právě tam-.

Kolejová
Kolejová
5. 6. 2019 21:57

Do těch placených tříd můžou chodit i naprostí jednoduši a obráceně-syn měl samé jedničky, jeho kamarádka taky a zůstali v obyčejné třídě. Placenou si tady otevřela jedna iniciativní paní učitelka, nepříliš oblíbená, to se původně nevědělo, místní snobi tam své ratolesti nacpali prospěch neprospěch. Teď ani nevědí, co se jejich děti učí, sloučili několik ročníků, ani je nemůžou vyzkoušet. Děti jim sice do školy chodí s nadšením, ale když se jich zeptám na něco anglického, stejně nevědí. Tenhle rozhovor mě sejmul taky, ve skutečnosti v něm z z takových, jako jsou naši místní snobi, dělají elitu tím, jak se o té podmazávkové třídě vyjadřují.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 22:17
Reply to  Kolejová

Ne kazda soukroma skola je zaroven kvalitni. Vybrat dobrou da praci – aspon me to praci dalo 🙂

Kolejová
Kolejová
5. 6. 2019 22:23
Reply to  Umfa

Každý nemá na to měnit bydliště. Ani finančně, ani psychicky.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 22:40
Reply to  Kolejová

Ale nekdo na to ma. A ten je pak ve vyhode – a jeho deti s nim.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 07:29
Reply to  Umfa

Když je někdo schopný, prosadí se i bez movitých papá a mamá. Ale bohatý papá a mamá zase dokáží zajistit teplé pracovní místečko…. To mi vychází z vašich příspěvků (a tak to funguje v realitě – at je dítě bohatých chytré nebo hloupé, u pásu většinou nedělá, vždy se najde luxusní kancelářské místečko, třeba i ve státní správě).

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 08:38
Reply to  Lenka

Asi vas zklamu, ale takhle to neni. Deti vzdelanych rodicu maji doma silne motivujici prostredi, ktere je pomaha formovat. Navic vetsinou po rodicich zdedi vyssi IQ a co si budem povidat, na tom zalezi 🙂 Dobra prace se pak najde skoro sama. Mozna je to jinak u zbohatlych ale jinak nechytrych gauneru, ale tomhle okruhu se nepohybuji 🙂

Pavel
Pavel
6. 6. 2019 08:57
Reply to  Lenka

Paní Lenko, zapomněla jste se zmínit o tom, že kantorky (coby matky) čas od času také protlačí své dítko na osmileté či víceleté gymnázium, kde samy vyučují, přičemž moc dobře vědí, že tam to jejich robátko ne zcela patří – už jste někdy viděla, co se stane s takovým dítkem na takové škole, pokud se matka kantorka nepohodne s jistou částí sborovny, přičemž důvody bývají nezřídka, abych tak řekl, úsměvné? 🙂

Ono to tedy zdaleka není pouze o movitých mamá a movitých papá, pravda? 🙂

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 10:31
Reply to  Pavel

Nemám v blízkém příbuzenstvu učitele, kteří by měli školní děti před vznikem víceletých gymnázií… takže nevím.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:20
Reply to  Pavel

Já bych s dovolením řekl, že ty matky-kantorky si v těchto případech, které popisujete, vůbec nepřipouštějí, že to dítko na víceletý gympl nepatří.

Pavel
Pavel
6. 6. 2019 12:48
Reply to  Parabellum

Klidně to napište i bez dovolení – je to holá pravda 🙂

Dana
Dana
9. 6. 2019 11:31
Reply to  Pavel

Prosím a jak se to protlačování na osmileté gymnázium dělá? Tedy z pozice učitelky, která tam učí? 🙂

Vašík
Vašík
6. 6. 2019 09:20
Reply to  Lenka

Ale to je vcelku logické, sice to asi není moc spravedlivé, ale je to tak. V trochu jiném směru to nakonec platilo i za bývalého režimu. V roce 1970, když jsem končil základku, brali na místní gymnázium bez přijímaček děti z dělnických rodin i se čtyřkami, ti chudáci se tam pak dva roky trápili a pak šli nějak jinam.
Svět není spravedlivý a s tím se musí počítat.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 10:30
Reply to  Vašík

Když jsem končila základku já (před podzimem 1989), brali na místní gymnázium holky s vyznamenáním a všechny kluky co se přihlásili (na úkor holek s lepšími výsledky)… máte pravdu, svět není spravedlivý :-).

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 11:26
Reply to  Lenka

Chcete říci, že na ten místní gympl se nedělaly přijímačky?

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 11:23
Reply to  Lenka

Poradte prosím, jak se někdo schopný prosadí třeba jako vědecký pracovník bez movitých papá tak, aby mohl dělat tu vědu, což se dá v podstatě v dost oborech pouze v Praze, a založit si tam rodinu, což předpokládá vysolit tak 5-6 milionů na pořízení bydlení. Děkuji za odpověd.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 11:32
Reply to  Parabellum

Dá se to docela dobře, švagrová je vědec, několik let po postgradualu pracovala ve vyzkumáku v USA a na bydlení v Praze si tam vydělala. Ale byla opravdu schopná, na postgraduál ji vybrali jako jedinou z 200 uchazečů.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:14
Reply to  Lenka

A to bydlení kupovala za hotové v roce 2019. A já psal o bydlení vhodném pro rodinu, ne sklepním ateliéru o 25 čtverečních metrech před 20 lety. Já na 4+1 za tržní cenu našetřil v zahraničí za 5 měsíců, a nedělal jsem ani toho vědeckého pracovníka, že. Pravda je, že ten byt nebyl v Praze, a USD byl za 31 Kč, a tržní ceny nemovitostí byly oproti dnešním čtvrtinové. Mimochodem, už vidím, jak jako přivandrovalec USA universitě našetříte 250-300 tisíc USD za pár let :), a to vše do doby, než přišla do optimálního natálního věku 🙂 Mimochodem, zajímalo by mne, co označujete v USA prostředí jako „výzkumák“ Vy prostě se snažíte sem dát smyšlený příběh, jak je u zdejších diskutérů obvyklé.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:22
Reply to  Parabellum

Já to všechno můžu doložit. Jen nechápu, jak někdo tak vytížený a všeznalý má čas na diskuse na internetu. Švagrové ráda vyřídím., že ona a její život je smyšlenka, že to říkal jeden ….. ehm na netu :-). Nebo vás prostě dostalo, že je někdo mnohem úspěšnější než vy? Dnes nebudou žádné odkazy na vaši nadprůměrnost?

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:28
Reply to  Lenka

Nedoložila jste vůbec nic, ani jste se nepokusila nic vysvětlit. Je tedy zřejmé, že píšete nepravdu. A druhák, on je opravdu rozdíl dnešní situace, a situace před 15-20 lety. Co šlo dříve, už dnes není možné Důkaz, že píšete nepravdu je ten, že v USA něco jako to, co rozumíte výzkumáky vůbec není. Kdo podle Vás je zřizovatelem toho „výzkumáku“ jak píšeter, a kdo to platí?

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:34
Reply to  Parabellum

Píšu pravdu, a napsala jsem to jen na váš nevhodný dotaz, jak schopný vědec může přežít v Praze. Pokud všechno potřebujete polopaticky a do detailů, musíte obtěžovat někoho jiného. Soukromí svých rodinných příslušníků nebudu podrobně rozebírat veřejně s útočným anonymem.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 14:41
Reply to  Lenka

Napsala jste poloviční pravdu, čili hůře, než dvojnásobnou lež. Protože se bavíme o současnosti, nikoli o minulém tisíciletí, že. Dokonce, i v minulé dekádě byla ta situace naprosto odlišná. Každé malé dítě si může dohledat dynamiku růst mezd v USA, pohyb Kurzu CZK/USD a dynamiku růstu cen bytů v ČR.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 14:57
Reply to  Parabellum

Podle sebe soudím tebe? To, že vy nepracujete v oboru, v kterém se dá v USA vydělat za několik let na byt v Praze, neznamená, že neexistují obory, kde je to možné. Tohle je jako rozhovor, kdy já řeknu, že je Země kulatá (a mám na to důkazy) a vy budete tvrdit, že je placatá, protože vám se tak jeví a jinou zkušenost nemáte. A do toho budete vyřvávat, že ostatní lžou. omg

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 16:12
Reply to  Lenka

Já Vám znovu opakuju, že jsem v zahraničí, nebudu psát v USA na 4+1 byt za tržní cenu našetřil za 5 měsíců Pak mi výrazně přidali, a věřte tomu, že cílová prémie byla tak vysoká, že sama o soběs tím co jsem dostal za poslední měsíc, by na ten 4+1 stačila . Akorát, že to nebylo letos. A klidně si troufnu říci, že v branži, kde se ty mzdy pohybují silně naprůměrně, a kde z deseti největších firem na světě jich přes polovinu je z téhle branže. A neptal jhsem se Vás na Vaši duševně méně obdařenou příbuznou, chtě+l jsem znát PARIKULÁRNÍ strategfii, jak může nemajetný člověk, který pochází z odlehlého kouta země dělat vědu v Praze, aby to existenčně vycházelo. A požadoval jsem to pro současnost, tedy pro rok 2019. Taže chci tu konkrétní strategii, včetně částek, termínů, std. Nezapomente na to, že v té Praze ty ceny rostou co rok o 10-15 procent. Zatím se zde projevujete Broučice Pytlíčice, která sice předstírá, že rozumí všemu, ale unikají této elementární souvislosti. Takže odpovězte na otázku, to, že je Vaše rodina obdařena bachorem, čepcem knihou a slezem, sem psát nemusíte. Mimochodem, zrovna jste předvedla, že nemáte o realitě USA absolutně nejmenší povědomí, protože tam víceméně platí to, že nadstandardní peníze můžete mít v téměř jakémkoli oboru, záleží, co v tom oboru znamenáte. Opravdu, jedním každým příspěvkem dokazujete, že nerozumíte vůbec ničemu. Krom toho, i ta poslední uklízečka dokáže v té Praze získat byt za podstatně kratší dobu, zdědit dokáže každá Mařenka, a babička s důchodem 12 000 s 2+1 v Dejvicích nebo na Vinohradech není žádná bohatá příbuzná, že 🙂

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:35
Reply to  Lenka

Vaše reakce na upozornění na analýzu dynamiku růst mezd v USA, pohyb Kurzu CZK/USD a dynamiku růstu cen bytů v ČR – cituji Vás – Podle sebe soudím tebe? – konec citace je nanejvýše obdivuhodná, a svědčí tak o mentální úrovni slabšího absolventa mateřské školy.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 17:56
Reply to  Parabellum

Příbuzná si na dobré pozici v usa ušetřila na byt v praze. Co si o tom myslíte vy, je naprosto irelevantní. Chápete obsah předchozích vět? Pokud ne, ušetřete nás prosím další plejády mystifikací a urážek. Děkuji.

Parabellum
Parabellum
7. 6. 2019 13:04
Reply to  Lenka

Říkáme to dsamé, jáý po Vás pouzepřekládám z češtiny do češtiny, a převádím logickou hodnotu False na True. Vaše příbuzná má čtyři žaludky, a obývá nejbližší kravín. Vy jste níže dokázala, že lžete naprosto systematicky. Kromě toho, vaše příbiuzná nereprezentuje desítky tisíc lidí.

Lenka
Lenka
7. 6. 2019 13:21
Reply to  Parabellum

Připadá vám normální, co jste ted napsal? Vyhledejte odborníka.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 11:21
Reply to  Kolejová

O tom to právě je, když někdo nemá na to měnit bydliště, zřejmě patří tam, kde je.

Veronika
Veronika
5. 6. 2019 22:11

Až školy budou umět naplnit individuální potřeby jednotlivých dětí v rámci jedné skupiny, tak můžeme s diferenciací přestat. Ale k tomu máme sakra daleko. Takhle má alespoň část možnost rozvinout svůj potenciál. Že to není spravedlivý? No není. Ale to on život tak nějak obecně.

Kolejová
Kolejová
5. 6. 2019 22:20
Reply to  Veronika

Tak ať nám vládnou studované děti rodičů-snobů. Rozdíly mezi hloupými a chytrými se tak ještě víc setřou, podle vzdělání už kromě ambicí nepoznáte nic, už teď bývají vymaštěnci vzdělatelnější, než inteligentní lidi, protože ti prostě vidí ten chaos, pochopí a vzdají to. Nedávno má spolužačka ze základky získala VŠ titul-sociální pracovnice. Na základce posměváček, co málem propadal. Holt ambice… holky, co za nás měly na základce narozdíl od ní vyznamenání, jí gratulovaly.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 22:37
Reply to  Kolejová

Vladnout budou prevazne vzdelani lide, bez ohledu na to jak se ke svemu vzdelani dostali a k cemu ho pouzivaji. Vsak on i ten Babis ma vysokou skolu.

Vašík
Vašík
6. 6. 2019 09:32
Reply to  Kolejová

Ale ten váš případ není nic mimořádného. Znám více lidí, kteří na základce byli spíš podprůměrní, ale po pubertě jim to secvaklo a najednou vystudovali VŠ úplně v klidu, třeba ne zrovna technický obor, ale přesto.
Vyznamenání na ZŠ nemusí znamenat vůbec nic, pilné dítě ale najednou narazí na svůj strop a dále už to nejde, zatímco inteligentní lempl najednou procitne a stane se z něj pilný student a později i zaměstnanec nebo podnikatel.
Tohle se nedá nějak paušalizovat, každý jsme jiný a každý má i trochu jiné podmínky, připouštím ale, že i z běžné školy může vyjít vzdělaný člověk. Stejně se opravdové schopnosti poznají až na VŠ nebo až v zaměstnání.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 10:34
Reply to  Vašík

Tak některé VŠ se také dají „vydřít“ a žádný speciální talent tam nepotřebujete. Stačí vybrat správný obor.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 11:12
Reply to  Lenka

Vydrena skola je k nicemu. Snad s vyjimkou mediciny kterou musi vydrit i genius.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 11:10
Reply to  Vašík

Takove taky pamatuju a myslim, ze meli uspech prave na technickem oboru. Naopak nesnaseli to stredoskolske drceni nazpamet.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 16:19
Reply to  Umfa

To, co píšete, platí pro soukromý sektor. Ve veřejném je to jedno. Tam nikoho nezajímá, co umíte, tam je zajímá papír.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 11:30
Reply to  Kolejová

Jako sociální pracovnice nepochybně hýbe s globálními trhy 🙂 a participuje na těch nejsofistikovanějších leteckých, kosmických či jaderných projektech 🙂 On ten váš příspěvek lze také přeložit tak, že na to, na co někomu stačí zdravý selský rozum, tak to někdo další není schopen získat během 4 letého SŠ studia, tak musí navštěvovat školu ještě dalších 5 let, aby byl vůbec nějak uplatnitelný. Zkuste akceptovat, že není VŠ jako VŠ.

Umfa
Umfa
5. 6. 2019 22:29
Reply to  Veronika

Jj, je to tak.

barbora
barbora
6. 6. 2019 11:17
Reply to  Veronika

Naprosto s Vámi souhlasím. Snaha o zrušení víceletých gymnázií či výběrových škol je snaha o gleichschaltování, což známe už z doby začátků komunismu (též zrušení víceletých gymnázií atd.). Jde v principu o to, že ti méně nadaní či méně vzdělaní se dají lépe ovládat, a to v jakémkoliv režimu. Jak zjevné v dnešní době, že…

Tehir
Tehir
6. 6. 2019 07:31

Až bude běžná škola ochotná a schopná se plně postarat o široké spektrum žáků a pracovat jejich tempem, můžeme zrušit výběrové třídy. Jsem produkt osmiletého gymnázia a také pedagog.
Na bežné základní škole jsem měla výchovné problémy. Je sice skvělé být ve třídě s různě šikovnými dětmi, ale stejně vás ta nuda frustruje.
No abych to zkrátila, následovala PPP, papír na poruchu chování a onálepkování nápisem „nevychovaný hajzlík“. Víte, co to spravilo? Přestup na gymnázium k náročnějším úkolům. Sice jsem nebyla jedničkář, ale přestala jsem se nudit. A tenhle problém by nenastal, kdyby se na prvním stupni přestalo tempo přizpůsobovat nejpomalejším žákům.
Ani protidiferenciační propaganda během pedagogického vždělání a praxe mne nepřesvědčila, že gymply a výběrové třídy jsou takové zlo, jak se říká. Nevěřím, že je v lidských silách obsáhnout celou šíři a různorodost třiceti dětí v normální třídě. Na každého je tak zoufale málo času! To byl jeden z důvodů, proč jsem ze školství nakonec odešla. Chybí tu podpora vedení, ocenení těch, kteří dělají něco navíc, ve volném čase vás zavalí dozory nebo administrativou a nakonec na vás pošlou kontrolu s názory z doby tuhého socialismu. Však oni si na vašich alternativních metodách pěkně smlsnou. 😀

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 07:57
Reply to  Tehir

A napadlo vás, že na to prostě nemáte? Ona se už nabízí i otázka, proč jste šla na pedagogickou školu… když máte ráda „náročnější úkoly“. Proč jste se nedala na nějakou vědeckou činnost, nebo medicínu? A docela mne pobavil výraz „tuhý socialismus“.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 08:41
Reply to  Lenka

Nemit jednicky jeste nezamena byt neschopny 🙂 A naopak 🙂

Tehir
Tehir
6. 6. 2019 09:23
Reply to  Lenka

No řekněme, že jsem doufala, že něco změním. Jako spousta mladých nadšených učitelů, které semlel systém. 🙂

Vašík
Vašík
6. 6. 2019 09:37
Reply to  Tehir

Ale to je celkem normální, až teprve náročnější přístup dítě probudí.
Mé děti chodily na osmileté gymnázium a vystudovali pak i VŠ, ale jedna věc jim trochu chybí a to je styk s „běžnými občany“, tedy v práci už se otrkaly, ale ze začátku nemohly pochopit, jak je možné, že „tak jednoduché věci někdo nedokáže pochopit“.
My kteří jsme osmileté gymnázium nezažili jsme takový problém nemuseli řešit.

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 10:14
Reply to  Vašík

Občas se divím také, někdy i u lidí s gymnáziem 😉

Jana
Jana
6. 6. 2019 10:59
Reply to  Tehir

„Až bude běžná škola ochotná a schopná se plně postarat o široké spektrum žáků a pracovat jejich tempem, můžeme zrušit výběrové třídy.“
– S tím naprosto souhlasím. Asi to bude chtít do 15 dětí ve třídě.
Také si myslím, že diferenciace je přirozená a žádné zlo. Děti jsou různé, mají různé schopnosti a nadání, rodiče jsou rúzní, učitelé jsou různí, trh práce je široký, tak proč vychovávat děti průměrně, aby byly všechny stejné?

Hanka
Hanka
7. 6. 2019 12:47
Reply to  Tehir

Zdravím, moc ráda s Vámi souhlasím. Důležité je, aby děti měly možnost se smysluplně vzdělávat v rámci svých možností a potřeb, a ty jsou prostě různé. Je škoda každého nevyužitelného potenciálu. A mnohem horší jsou 2.stupně ZŠ než existence výběrových tříd na 1. stupni. Těm dětem z běžné tříty se to vzdělání nevezme a nepředá těm výběrovým. Předá jim ho lepší paní učitelka, která to nedělá hlavně kvůli příplatku, ale protože ráda a umí učit a těší ji výsledky její práce. Zkuste kvalitnímu učiteli dát o 1/3 platu víc a poslat ho do té „zbytkové“ a multikulturní školy, aby tam udělal zázrak. Myslím, že nepůjde! A není nic špatného na dětech různých národností. Na víceletém státním gymnáziu běžně najdete dítě z Ukrajiny, Číny a pod. Má hendikep v ČJ a přesto dosahuje podobně výborných výsledků jako jeho spolužáci, rodilí Češi. Protože chce a má proto předpoklady. Takové rozdíly mezi dětmi budou vždy a fakt není dobré řešení neumožnit dobré kvalitní vzdělání nikomu, aby to bylo spravedlivé.

Petra
Petra
6. 6. 2019 08:39

Jsem dislektik. V důsledku to jsem chodila do rozmanité třídy. Bylo to velice …jak to řísct? Ti méně zdatní šikanovali, koho mohli, škola to zametala pod stůl. Když už to nešlo utajit, šli do speciální školy. Co jsem si z toho odnesla? Nesnáším lidi! A jestli můžu dát svoje děti do jiné třídy, nemám o čem přemýšlet. To vaše slučování není o tom, naučiut se žít v rozmanité společnosti. To je jenom hezká zástěrka. Když jede třida podle nejpomalejších žáků, jsou pak všichni s prominutím nevzdělaní…

Pavel Vohnout
Pavel Vohnout
6. 6. 2019 08:40

S tvrzením o tom, že se společnosti daří tak dobře, jak se daří dobře nejméně vzdělané části souhlasím tak napůl. Rozhodně hraje roli i to, kolik jich je. Řešením podle mého není potlačit možnosti rozdílné úrovně vzdělávacího procesu pro nadanější anebo prostě jen bohatší děti.
Řešením podle mého je metoda cukru a biče. Vzdělání je záležitostí z 1/3 školy a ze 2/3 rodičů.
A tam by mělo podle mého směřovat nejvíce úsilí. Něco na způsob… „Vážení rodiče, pořídili jste si potomky, tak hleďte, aby se měli dobře a udělejte proto maximum ! Jinak uvidíte….“
Jak píši, cukr a bič. Od „nástěnek hanby“ přes povinné brigády a dávky až po nátlak ze strany OSPODu a podobné.
Jistě, může se to zvrtnout a rozhodně nechci, aby to tu dopadlo jak v Norsku, ale řekněme, že právě nyní jsme až dost benevolentní. Každý plnou hubu demokracie, ale jinak…. na děti se prdí…

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 11:20
Reply to  Pavel Vohnout

To asi nepujde. Pracovniku OSPOD bude vzdycky o nekolik radu mene nez rodicu, na vsechny nikdy nedohlednete 🙂 Plus dalsi a dalsi duvody.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:06
Reply to  Pavel Vohnout

S tou Vaší první větou nelze souhlasit vůbec, bolševici to řešili tak, že se inženýr dostal na mzdu uklízečky až poté, co tohoto pověřili vedením oddělení. A kam to ČSSR dopracovala, je myslím zřejmé.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:17
Reply to  Parabellum

Za a) bolševici byli v Rusku… za b) patrně netušíte, kolik uklízečky braly… za c) mám-li si vybrat v EU, ČR je dobrá a bezpečná země, hlady tu taky neumíráme…

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 13:24
Reply to  Lenka

Bolsevik je nadavka, podobne jako treba idiot, ackoliv oboje byly drive odborne terminy. Jinak ja jsem uz za komousu (taky nadavka) pracoval a svuj prvni plat si stale jeste pamatuju. Jako delnik jsem mel nastupku vyssi nez inzenyr programator co tam pracoval uz pet let. Uklizecka mela totez jako ja, nejnizsi delnicky plat.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 14:49
Reply to  Umfa

Nenapsal jste nic, s čím bych nesouhlasil. Jinak já spíše bolševika chápu tak, že je to někdo, kdo je komunista nezávisle na tom, zda stranickou legitimaci kdy měl, či nikoli.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 14:47
Reply to  Lenka

To vím velmi dobře, uklízečka vagonů v banskobystrickém depu měla stejně, jako inženýrka projektantka, s 25 lety praxe, kterou právě povýšili na vedoucí projekce na Povodí Hronu. Před tím povýšením měla méně. Oba dva případy jsou z mé rodiny, takže spolehněte se, že ty relace znám. To, že je ČR dobrá a bezpečná země, a neumíráte tu hlady není jaksi situace, která je neměnná s časem. Slyšela jste někdy, jak dlouhá je doba dožití, a zkusila jste si to někdy zasadit do historického kontextu? Pokud odečtete od současného letopočtu průměrný věk dožití, tak se dostanete do období, kdy to tu vypadalo mnohem hůře, než dnes v zemích, které cestovní průvodci označují jako nebezpečné.

Surcuf
Surcuf
6. 6. 2019 09:39

VELMI dobře si pamatuji, jak jsem musel za socíku absolovovat „standardní“ školu, která mne brzdila a nudila, protože tempo se přizpůsobovalo nejslabším (bylo to dle stejné filosofie jako v celém socbloku, ne dohnat ty lepší, ale čekat na ty zabržděné), proto a jedině proto jsem své dítě dal na víceleté gymnásium, kde je naprosto markantně vidět rozdíl, když přijdu děti na 1.gymnaziální stupeň z běžné ZŠ, vypadají v porovnání s osmiletým gymple jako retardované.
Řešení rozhodně není rušit ty selektivní třídy, ale snažit se na stejnou úroveň dostat i ty běžné….

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 10:18
Reply to  Surcuf

Ukažte mi člověka, který přijde do nové práce s novým systémem a nevypadá pro ostatní jako retardovaný. Nebo naznačujete, že ti co nastoupili už v průběhu ZŠ byli okamžitě zorientovaní a mistři?

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:04
Reply to  Kateřina *

Vy jste asi nikdy neslyšela o kontraktorech, které si firmy najímají z důvodu, že jejich kmenoví zaměstnanci daného úkolu nejsou schopní se tohoto zhostit,, že ne??

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 15:20
Reply to  Parabellum

Jakože dodržují pravidla řadových zaměstnanců, jsou součástí jejich IT systému a mají předem nastudovanou nastavenou hierarchii, co se zadávání úkolů a požadavků týče? Ne, to jsem opravdu neslyšela. Omlouvám se za svou neznalost. Když už byli ve firmě, tak za mě byli externím pracovníkům vždy přiřazené osoby, které napomáhaly s orientací napříč firmou a případně řešily jejich požadavky minimálně ze začátku, záleželo na rozsahu a délce zadané práce. Takže ve finále komunikovali třeba se třemi vedoucími jednotlivých divizí, ale nemuseli vědět, že to co potřebují řeší Franta a musí to jít ještě přes Tondu a to jen v pondělí, protože další dny už na to není volná kapacita. Nicméně věřím, že vy i jako kontraktor, který se chová jako řadový zaměstnanec, jste od první vteřiny naprosto suterénní.. jen je otázka, zda stejné nadšení a názor sdílí i interní spolupracovníci 🙂

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 16:26
Reply to  Kateřina *

Aha, já myslel, že se bavíme o kvalifikované práci 🙂 Zkuste připustit, že existují lidé, před které položíte třeba talířek, a řeknete jim kolik toho chcete za danou časovou jednotku vyrobit, a oni Vám na toto navrhnou technologii. Podruhé před něj položíte klikovou hřídel auta, potřetí dřevotřískovou nábytkovou desku. Jinak já jsem zaměstnanec firmy, která je složená právě a pouze za takovýchto kontraktorů, a neslyšel jsem nikdy, že by někoho někdy někdo vodil za ručičku. A kolikrát jsou na pozici hlavních inženýrů, takže s kým komunikují, jsou externí dodavatelé, externí inženýrské firmy, atd. obvykle zahraniční.Zkuste připustit, že existují i jiné subjekty, než jsou montovny, postsocialistické bordýlky, nebo úřady. A co se týče interních spolupracovníků, tak se ptejme, proč to tedy neudělali sami, a jejich vedení muselo najmout kontraktora 🙂

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 16:44
Reply to  Parabellum

Protože je to pro ně levnější???? Prostě si vás najmou na určitý úkol, a nepotřebují vás živit roky…

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:41
Reply to  Lenka

Tak levnější určitě nejsou 🙂 Nebo tedy jsou, ale až v určitém kontextu. To druhé je víceméně správně. Pravda, tady u toho zákazníka už jsem skoro 3,5 roku 🙂

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 17:10
Reply to  Parabellum

Porovnáváte dva různé příklady. Já se bavím o začlenění do systému, vy o vypracování úkolu. Chápu, že jako pouhý vykonavatel zadání máte omezené chápání těchto pojmů, nezazlívám Vám to. A proč si Vás firmy najímají? No protože si Vás můžou koupit. Vy taky nemyjete záchody, ale děláte pouze úkol, za jaký jste placený. Nebo je to snad proto, že byste to nezvládl??

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:39
Reply to  Kateřina *

Nerozumím tomu Vašemu začlenění do systému. Moje obvyklá otázka, když vidím napsáno slovo systém, je, že se otáži, koho nebo co rozumíte tím panem systémem 🙂 Já myslel, že zaměstnance si zaměstnavatel najímá za účelem odvedení práce. Tedy v komerční sféře. Pravda, v neziskovém sektoru se spousta subjektů živí začleňováním, třeba sociálním, nebo jak píšete vy, „do systému“.

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 19:18
Reply to  Parabellum

Řeč byla původně o dětech, které po přechodu ze ZŠ na gymnázium působí jak retardi. Neprozřetelně jsem použila příměr, když člověk nastoupí do nové firmy. Také musí nejprve přivyknout jejím zvyklostem – nazvala jsem je systémem a tzv. „načichnout“. Způsob komunikace, požadavky na vědomosti, vypracovávání úkolů, systém práce jednotlivec/tým, atp. Vy naopak přicházíte s příkladem, který lze připodobnit třeba k turistům. Neřeší se ta střeva. Systémem jsem nazvala způsob fungování dané instituce, ať už je to škola, firma, stát, cokoli. Člověk se vždycky musí v první řadě nějak adaptovat a zpočátku se může jevit lehce dezorientovaný.

Parabellum
Parabellum
7. 6. 2019 13:07
Reply to  Kateřina *

Na to je velmi jednoduchá pomoc, tedy v civilizovaných subjektech. Říká setomu Richtslinien. Stačí těch pár pitomostí napsat na jednu A4, a je po problému. Firmy to mají popsáno v QM nebo obecně protokolech, které popisují firemní procesy.

Elena
Elena
6. 6. 2019 09:48

Učivo základky jsem zvládala levou zadní a ve vyšších ročnících mi strašně vadilo, jak povrchně se všechno bere. tolik mě zajímaly přírodní vědy a chtěla jsem vědět víc, než pár základních definic. Ležela jsem v knihách a u dokumentů, vadilo mi, že si o tom nemám s kým popovídat, že ať se ve škole zeptám na cokoliv zajímavého, dostane se mi většinou sice ochotné, ale dost zkratkovité odpovědi s dodatkem, že tohle ale vůbec nebereme a brát nebudeme. Z toho důvodu bych byla ráda za možnost jít do lepší třídy.

Ale osobnostně mi pitomější spolužáci nevadili. S některými se přátelím dodnes, jen holt si s nimi nepopovídám ani o exoplanetách, ani o stravě za Rudolfa II.

Ovšem dítě nepotřebuje chodit do lepší třídy, aby bylo úspěšné. Jeden ten méně chytrý ze základky, co chodil jen do páté třídy jako outsider a od šestky ho rodiče dali do zvláštní školy. Tam naopak patřil mezi nejlepší a konečně ho netlačili ostatní do výsledků, tak měl dost času a klid, aby se ve třídě o vybraných nejchytřejších pěti dětech (z té třídy zvláštní školy) učil o opravdu podstatných věcech místo o účinnosti parního stroje a jaká chemická reakce probíhá při hašení vápna. Podotýkám oba rodiče vysokoškoláci, stejně tak sestra a bratr měl ty vejšky rovnou dvě, jen prostě chápali jeho limity, místo aby ho týrali šprtáním té chemické reakce. Po zvláštní škole se vyučil cukrářem, jel do Francie na stáž, dneska má firmu se sestrou, kde ona se stará o papíry a on dělá takové ty až umělecké dorty – co po stránce finanční úspěšnosti dopadl dost možná nejlépe z celé třídy.

Na to, aby bylo dítě úspěšné, nepotřebuje chodit do „lepší“ třídy, ale potřebuje, aby chodil do třídy, která je stavěná na jeho potřeby. Třídy, kde jsou všichni pospolu, ve skutečnosti vyhovují jen těm průměrným. Každý chytrý se nudí a je nevytížený, každý pomalý zase nestíhá a nechápe a akorát v sobě pěstuje pocit, že je v porovnání se spolužáky nula a k ničemu.

Jana
Jana
6. 6. 2019 10:16

Pro své čtyři syny jsem před 15 lety akceptovala v dobré víře školu moderního typu, která je naší nejbližší a spádovou školou. Je to škola zavádějící a testující různé novinky Mnohé z nich považuji za skvělé – psaní na klávesnici od 4. třídy, práce s počítačem, prezentování, společné výjezdy dětí každý rok, více sportovních i přírodovědných aktivit, hodina tělocviku týdně navíc , práce s chybou, vstřícnější přístup pedagogů k dětem atd. Jiné po zkušenostech tak růžově nevidím. U dvou ze čtyř synů by bylo lepší čtení pomocí slabikování, poslední píše Comenia skriptem, což mu nevyhovuje a píše hodně neupraveně (mám srovnání – vázané písmo jsem ho dodatečně naučila a je to lepší). Málo se s dětmi četlo nahlas, spíš rovnou četli očima – domýšlejí si slova a při čtení delších slov se zasekávají a slova znovu opakují od začátku (genetická metoda). Metoda Hejného v matematice u nejmladšího syna byla nesystematická, různé přeskakování a dlouhodobé opakování stále stejných úloh, které měl syn už zvládnuté, a tak ho nudily a ve škole zlobil. Předposlední syn s metodou Hejného začal v 6. třídě a na střední školu odcházel s naprosto nezvládnutou matematikou – počítali sami,málo příkladů, hodiny krokovali na schodech, hodinu pokrývali obdélník čtverci, bez shrnutí látky, skákání z tématu na téma, aniž by to bylo procvičeno, chaos. Zákaz domácích úkolů a nulová domácí příprava u nich vedlo k nezodpovědnosti, v pubertě se ve škole obtížně zvládalo chování (hlavně chlapců) – příliš malý důraz na kázeň a velká svoboda. Chyběly mi učebnice, kde bych mohla vidět, co probírají, kolem 8. třídy už je nikdo nedonutil vést si systematicky sešity (proč? – to je přece jejich zodpovědnost, jestli ve škole něco dělají). V důsledku ovšem nebyli spokojeni ani jejich učitelé a dávali jim najevo, že tohle si za svou dobrotu od nich „nezaslouží“ a pan ředitel o přestávkách šmíroval za dveřmi osmáků a deváťáků, aby neustále vyhrožoval třídními důtkami za jejich chování.
U posledního ze synů, který je nadprůměrně inteligentní, jsem se tedy rozhodla pro 8-leté gymnázium. Nechci znovu vidět, jak v pubertě nebude dělat vůbec nic a promrhá kus života a ponese důsledky do dalších let.
Nemyslím si, že by se proti diferenciaci škol mělo bojovat, protože až je naše děti opustí, tak taky nebudou dělat všichni to samé. Pokud někomu vadí, že některé děti jsou na tom hůř, než děti motivovaných rodičů, tak doporučuji, zaměřte se na vzdělávání a motivaci těchto dětí, aby si to nenesli dál. Je to také o zvyšování prestiže vzdělanosti ve společnosti.
Často slýchám ve školství o individuálním přístupu, ale u svých dětí jsem ho zažila málo. Ve škole výuce stačili, tak dokud nebyly nějaké výchovné problémy, tak se o ně nikdo nestaral, a že mají na víc? Mrzelo mě, že tato moderní škola záměrně nepodporuje soutěživost dětí – aby se Ti, co prohrají, necítili špatně – takže děti nemají motivaci zlepšovat sé výsledky. A samozřejmě se tu ani na 1. stupni neznámkovalo a děti ani nerozuměly prezentaci výsledků na vysvědčení, no a rodiče vlastně také ne. Odlišnosti byly ve slovech většinou, někdy, občas…
Prostě chtěla bych školu, která se snaží do každého dítěte vložit maximum, podpořit ho v jeho rozvoji, ať už jednomu půjde matematika, jiné bude skvělým fotbalistou, další bude šikovné v dílnách a jiné bude psát skvělé články a slohové práce. Některé se dokonce na základní škole nevyprofilují, ale třeba z nich jednou vyroste dobrá účetní nebo sekretářka – protože má smysl pro odpovědnost a systematičnost a z jiného psycholog nebo pracovník v sociálních službách, protože má srdce pro lidi. Zatím ale vidím to, že se ve škole podporují spíš děti podprůměrné, ale ty, co jsou v něčem dobré jsou nechávány padat do průměrnosti, pokud se o to nestarají rodiče.

Jaroslav
Jaroslav
6. 6. 2019 10:25

Tato paní neví, co chce. Její odpovědi jsou nevěrohodné. Podporuje vznik alternativní veřejné školy v Praze https://www.strasnickaskola.cz/podporovatele/ ta by měla mít exkluzivní vzdělávací program hrazený z veřejných peněz. Pochopitelně ne pro všechny děti, ale jen některé. Kde jsou ty její ideály o rovném vzdělávání?

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:02
Reply to  Jaroslav

Nejde o rovnost, jde o rovný přístup.

Václav
Václav
7. 6. 2019 15:23
Reply to  Parabellum

A jak podle Vás vypadá rovný přístup? Že všichni budou mít stejně, ať už jim to stačí, nebo ne? Nebo že se každému dostane stejné příležitosti využít svůj potenciál na max?

Autorka mimojiné poněkud popleteně popisuje, že chce zachovat rozmanitost a zároveň zrušit víceletá gymnázia. Obojí dohromady nejde. Buď budete mít rozmanitost, nebo unifikované školy, kde se nedostane lepšího vzdělání ani těm, kteří na to mají buňky, jak se říká.

Kedlubna
Kedlubna
8. 6. 2019 23:14
Reply to  Václav

Rozmanitost ve třídě.

Václav
Václav
9. 6. 2019 07:14
Reply to  Kedlubna

Doslova píše „rozmanitost v systému“. 😉

Parabellum
Parabellum
10. 6. 2019 15:26
Reply to  Václav

Rovný přístup znamená přesně to, co jsem popsal. To jaksi znamená například to, že nebudou v zákoně prvky, které by byly třeba znakem rasového apartheidu, nebo že by byla sledován třídní původ, přičemž správný je ten dělnický. Obojí zde fungovalo v historicky nedávné době. Jistě přidete na řadu dalších, třeba o rovný přístup vůči pohlavím. Mimochodem, pokud rodiče jsou danovými poplatníky, tak jeho dítko má nezpochybnitelné právo vyčerpat alikvotní část normativu, tudíž situace, kdy někdo má možnost chodit do školy pouze 12 let, jenom proto, že má rhorší prospěch, než někdo, kdo může být hloupější, a má lepší prospěch třeba chodi do školy 18 let. A přitom ve finále je ekonomicky třeba nižší přínos, než ten první případ s 125 lety. Jinými slovy, přeloženo z Čj do Čj, někdo potřebuje na to, aby se vyučil na instalatéra 12 let, a někdo, kdo je natvrdlejší, se nejprve vyučí na bakaláře, pak na humanoida v nějakém obskurním oboru, a pak dělá zbytečný rozpočtový spotřebič, pro kterého někdo musel vymyslet uplatnění.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 11:09

Ta podle zprávy OECD je ČR zemí, kde nejtěsněji koreluje vzdělání rodičů, a míra toho, jak se dětem věnují s prospěchem ve škole. Z toho vyplývá, že přidaná hodnota českých škol je velmi malá. Zbytek, který je poukazován jako problém, je situace, která je ve světě normální. Všude ve světě chodí děti převážně do spádových škol, a tudíž ať si to chceme připustit nebo ne, dochází k přirozené segregaci podle toho v jaké čtvrti se daná škola nachází. Pouze ČR a SR se 40 lety socialistických experimentů ve snaze vytvořit jednotného socialistického člověka je typická tím, že uklízečka bydlí na stejném patře, jako vědec či lékař, a pak se jejich děti sejdou v jedné třídě. Tenhle absurdní stav se již minulý režim pokoušel řešit zvláštními školami, od kterých se v rámci jakési nesmyslné inkluze odstupuje. Ano, v zahraničí je rovnější přístup ke vzdělání, ale je nutno dodat, že vždy v rámci dané sociální skupiny.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 11:23
Reply to  Parabellum

A dítě uklízečky může být mnohem šikovnější ve škole než dítě vědce. To jen bohatí a úspěšní si namlouvají, že jejich potomci jsou automaticky něco víc… K smíchu.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 11:57
Reply to  Lenka

Nebývají 🙂 Kdyz to to prezenu, deti adeptek z Vymeny manzelek bych na FJFI ocekaval jen stezi…

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:00
Reply to  Umfa

Že jich není 100% neznamená, že nejsou. Jsou. A o to jsou cennější, že je k tomu nedotlačila a cestičku neumetla movitá a uvědomělá maminka.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:30
Reply to  Lenka

Píšete bohapusté nesmysly.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 12:31
Reply to  Lenka

Vzdyt ano. I dite hloupych rodicu muze byt chytre. Neni to caste, ale stava se to. A dokonce se obcas stane, ze se chytre dite hloupych rodicu dostane na skolu, i kdyz ho rodice zenou co nejdriv vydelavat, protoze skoly jsou jen ztrata casu. Ale opet, neni to typicky pripad.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:42
Reply to  Umfa

Jako že uklízečka musí být hloupá? Kde to prosím vás žijete?

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 13:29
Reply to  Lenka

Obracite kauzalitu. Hloupy clovek musi byt uklizec (nebo podobne povolani). Samozrejme verim, ze existuji i uklizecky s doktoratem, ale budou spis raritni nez typicke.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 13:44
Reply to  Umfa

Hloupý člověk se může stát čímkoliv, pokud má jeho rodina vliv. Na téhle diskusi mne obecně fascinuje, jak tu řada diskutérů žije ve své sociální bublině, často skálopevně přesvědčena o své výjimečnosti a genialitě svých potomků (nadsázka).

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 16:17
Reply to  Lenka

Tak jo 😀

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 12:33
Reply to  Lenka

Jen k tomu umetani cesticky, kdyz to porad zminujete: nejlepsi umeteni je osobni priklad. To je jedine co muzete diteti darovat na cely zivot.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:43
Reply to  Umfa

To vy tu pořád píšete, jak jste jako rodič snaživá a že bez vás by vaše děti skončily v škarpě života. Tak se nedivte.

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 13:31
Reply to  Lenka

Ne, to posledni co jsme detem poskytli bylo zaplaceni studia na zahranicni univerzite. Praci si nasly samy (a velmi dobrou).

Jana
Jana
6. 6. 2019 11:59
Reply to  Lenka

Považuji za velké privilegium, že máme široký systém školství, přičemž i ta víceletá gymnázia (zde na „Rodiče vítáni“ často kritizovaná a napadaná) a výběrové třídy jsou dostupné všem, tedy i dítěti uklízečky, které je šikovné. Stejně tak dítě vědce, pokud má handicap, může navštěvovat jak školu speciální, tak být integrováno do běžné školy základní, pokud je to pro něj dobré. Takže vlastně můžeme být spokojeni a snažit se systém, který považuji za dobrý, jen vylepšit, snížit učitelům zbytečnou práci, snížit počet dětí ve třídě, aby byl prostor pro jejich individuální rozvoj, zlepšit financování školství, snažit se o dobrou atmosféru, respekt žáků k učitelům i učitelů k žákům, snažit se rozvíjet individuální nadání dětí a nesnižovat jim zbytečně laťku. Vůbec to nemusí být o tom, že se někdo cítí být víc, když se snaží mít vzdělané děti, a samozřejmě ani děti, které nemají gymnázium nejsou automaticky hloupé. Zkusme vidět lidi také podle jiných vlastností, než je naměřené IQ a pozice, které dosáhli nebo dosáhnou.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:32
Reply to  Jana

Řekněte mi, PROČ jsou nejúspěšnější vzdělávací systémy v zzemích, kde je nejvyšší počet dětí ve třídě?

Jana
Jana
6. 6. 2019 12:43
Reply to  Parabellum

Jestli myslíte Asii, tak můj názor i malá zkušenost je, že jsou vycepovaní. Nejsou zvyklí odmlouvat, pracují na sobě (nebo spíš se pracuje na nich) odmala – hodiny dřou. Můžete vidět na internetu malé Korejce předškolního věku, jak válí na různé hudební nástroje. Jsou poslušní, zařezávají. ( Také jsem se setkala s ambiciózností ruských a ukrajinských rodin např. v oblasti gymnastiky, baletu apod. kde to hraničilo se zdravím dětí. U nás to asi není v této míře ani myslitelné.) Ale to je jen můj osobní názor. Ve srovnání s tím děti dost šetříme. Otázka je – co je správně a co chceme?

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 14:55
Reply to  Jana

Děkuji, že jste a) pochopila, o čem píši, a za b) žže připouštíte, že vzdělávací systémy v JV Asii jsou úspěšnější. Problém je, že si stále můžeme namlouvat, že Evropa má stejně kvalitní, nebo lepší vzdělávací systém, než ty asijské země. Do té doby, než si ty země namažou evropské ekonomiky na chleba, tak jako si namazaly před 30 lety na chleba RVHP ekonomiky, a než sem ve velkém přijdou ti asijští zaměstnavatelé. Protože pak první, co udělají je, že se rozhlédnou, kde postaví fabriku na biče, aby ty zdejší drilu nenaučené lemry naučili zase pracovat. Takže, není to zatím myslitelné, ale přijde to v budoucnosti samo. Akorát, že potom Evropan bude mít cenu asi jao vajgl z papirosy. Co se týče ambicí UA a RF rodin, tak je potřeba zdůraznit, tak 100 procent souhlas, ale pokud to mám doprřesnit, tak se to týká více děvčat. Proto také mladé ambiciozní ženy z RF a UA houfně prchají.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:34
Reply to  Jana

Já soudím úspěšnost vzdělávacího systému podle ekonomické úspěšnosti země, a struktury jejich ekonomik. A tohle pro ČR moc příznivě nevyznívá.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:02
Reply to  Lenka

Jenže ono jim to tam funguje, na rozdíl od ČR. Kolik znáte českých případů, kdy dítě vede rodinnou firmu alespoň ve třetí generaci? V zahraničí běžná záležitost. Víte, ony ve všech těch zemích, které vsadily na znalostní ekonomiku, at již na západě nebo na východě, jsou dle Vás všichni úplně hloupí, akoríát vy se tu pokoušíte najít způsob, jak vychovat jednotného člověka. On ne, že by nebyl použitelný. Je použitelný všude tam, kde je zaopatřen státem. Před takovým panoptikem prchá globální konkurence v děsu 🙂 Jeden z důvodů, proč je Čr montovna s nízkou přidanou hodnotou, jsou postoje, které má obyvatelstvo této ke vzdělání. Vy jste typickou reprezentantkou.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:14
Reply to  Parabellum

Znám pár velkých rodinných firem v Německu, automobilový průmysl. Jsou úspěšné hlavně kvůli tomu, že na území Německa zaměstnávají ve fabrikách převážně ruské, ukrajinské a české občany a mají např. v České republice menší, v Německu nepřiznané (protože necertifikované) provozy, které jim generují značný zisk (české platy a k německé hranici krátká vzdálenost)… o ruských a asijských firmách radši nemluvit, to už je čistá mafie, neznám moc lidí, kteří (v pozici dělníka) by mohli říct, že si tam dobře vydělali a že se k nim chovali aspoň zákoně (o slušnosti to v těchto firmách opravdu není)

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 12:39
Reply to  Lenka

Vy znáte leda tak velké kulové. Němci totiž většinu výrob, které jsou závislé na manuální práci jednoduše přemístili mimo SRN, třeba do ČR, nebo Číny. To další je bohaspustá hloupost, která svědčí o tom, že o dané oblasti nemáte ani tušení. S výjimkou toho, že píšete, že ve světě si dělník na lince moc peněžz nikde nevydělá. To v ČR je pozůstatek glorifikace dělnické třídy, a proto je ČR největší montovnou a dělníkovnou v Evropě, a vy češi si v této pozici ještě libujete.. Milá zlatá, přidaná hodnota se negeneruje na výrobních linkách. A pokud jsou zákony nesmyslném pak je zřejmé, že sde obcházejí. Jinak samozřejmě, že každý subdodavatel automobilního průmyslu musí mít řadu certifikátů, počínaje QM, ISO, až po VDA. Tedy Vaše řeči o necertifikovaných provozech jsou mimo.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 12:46
Reply to  Parabellum

Děkuji, že jste mi potvrdil, že šíříte svůj světonázor a o praxi nevíte nic. Už na vaše příspěvky nebudu reagovat, je to zbytečné .

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 13:36
Reply to  Lenka

Parabellum je sice rejpal 🙂 ale s tou certifikaci v automotive ma pravdu. U nas (v CR) je opravdu hodne takovych dodavatelu a auditori jsou tam peceni vareni 🙂

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 13:46
Reply to  Umfa

No, jsem ráda, že o tom víte víc než já, která v tom pracuje :-).

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 14:59
Reply to  Lenka

Nevím, „v čem“ pracujete, a kde pracujete. Ale zjevně píšete hlouposti. Což nakonec potvrdil i jiný konscriptér. A další, pokud už nějací slovanští občané pracují v německých fabrikách, a že jich moc není, jde převážně o Poláky. Na Rusy tam na manuálních pozicích téměř nenarazíte, ukrajinců v průmyslu, kde jsou silné odbory také moc není, ti jsou spíše ve stavebnictví a službách, a pokud jde o druhou nejpočetnější slovanskou menšinu v německých fabrikách, tak jsou to Slováci. Kdyby byl na balkáně ještě SFRJ, tak by to byli tito.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 15:11
Reply to  Parabellum

No jo… všechny německé firmy vám skládají účty. Ach bože, to je zas úroveň. Možná by pomohlo, číst to v kontextu celého vlákna (mluvila jsem o několika německých firmách v aut. průmyslu), ale asi nepomohlo…že?

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 16:39
Reply to  Lenka

Není potřeba skládat účty mne, na to je Evropská směrnice 🙂 Jinými slovy, neexistuje německá fitrma, která poodniká v automobilovém průmyslu, která nemá certifikáty. Totálně jste se zesměšnila.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 16:53
Reply to  Parabellum

ROFL…. máte se ještě hodně co učit… pokud firma má několik závodů, musí mít i pro každý jednotlivý závod certifikát… jenže, pokud ho německá firma nemá v Německu a není moc velký, lehce zamlží cože se tam vlastně vyrábí, hlavně pokud má vícero oborů výroby… není pak problém několik let podporovat centrální závod vyrábějící součástky pro automotive posilovat lacinou výrobou z čr. Pokud hrozí průšvih není problém získat dodatečný certifikát a tvrdit z pozice vlastníka, že se výroba právě rozjíždí. A to je příklad z praxe, která není až tak neobvyklá.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:48
Reply to  Lenka

Už těch krkolomných konstrukcí nechte 🙂 Už jenom ten Váš slovník – „závodů“ atd. Vy jste rozpočtový spotřebič, který neviděl komerční sféru ani z rychlíku, jako vyšitá 🙂 Prostě se smiřte s tím, že ZÉKAZNÍK toho Vašeho zavódu si první proklepne, jestli má jeho dodavatel všechny certifikáty, a to ostatní jsou krkolomné konstrukce, které jasně dokladují, že nechápete, která bije.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 17:59
Reply to  Parabellum

A opět: nevyjadřujte se k věcem, kterým nerozumíte… vaše urážky pak působí ještě směšněji, děkuji…. už v několika příspěvcích jste realitu, která se stala a lze ji prokázat popřel s tím, že to víte lépe…

Umfa
Umfa
6. 6. 2019 18:21
Reply to  Lenka

Treba pracujeme na zcela jinych pozicich. Co je z jedne videt, z druhe neni…

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 14:58
Reply to  Lenka

Možná, že nevím nic o soušácké pančelácké praxi, možná, že nevím nic o řemeslnicko-pučmidrátské praxi. Nicméně, věřte tomu, že co se týče průmyslu, toho vím podstatně více, než vy, a v prostředí globálních průmyslových firem se pohybuji – tedy ehm, na rozdíl od Vás.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 15:08
Reply to  Parabellum

Dle vystupování a úrovně znalostí od stolu nevíte v podstatě nic. No na internetu to nepsali, co? 😛 … to, že někde poklonkujte coby dodavatel nějakých externích služeb, z vás odborníka na průmysl nedělá. Takových „znalců“ je v každém větším podniku plno.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 16:33
Reply to  Lenka

Ano, připouštím, že toho Vím pouze asi tak 100x více, než vy. Je to dobře, nebo špatně? Pokud je takových lidí, jaok jsem já, v každém podniku plno, tka mi vysvětlete, proč jste tedy jako ČR montovna, kde umíte vyrobit akorát to, co někdo jiný vymyslel na zařízení, které vyvinul někdo jiný? Ten, kdo tu prokazuje nikoli nulové znalosti, ale hůře, prokazuje, že dané prostředí neviděl ani z rychlíku, jste tu vy, nikoli já. Totálně jste se zesměšnila už tím, že jste psala o nějakém dodavateli pro automobilový průmysl, který nemá žádný certifikát.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 16:37
Reply to  Parabellum

Už se dál, prosím, neztrapňujte.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:58
Reply to  Lenka

Víte, z Vás ta soudružka učitelka je cítit na hony, umíte to maskovat dost neobratně 🙂

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 18:05
Reply to  Parabellum

Já klidně fotokopii svého diplomu pošlu redakci webu… a z pajdy opravdu není…..

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 15:49
Reply to  Parabellum

Buďte frajer a doplňte ještě nějaké významné rodinné firmy z dob bolševika. Máte odžito, nastudováno a poučte nás nevzdělance, komu bylo dopřáno podnikat sám na sebe, pouze v rámci rodiny před r. 89 a stát se úspěšným bez zásahu státu? Jen aby bylo jasno, kolik z těch firem mělo možnost ukázat tu 3 generační funkčnost předávání firmy/majetku z otce na syna na kterou se odvoláváte jako na důkaz neschopnosti ČR.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 16:37
Reply to  Kateřina *

Budte VY Frajerka, a doplnte je vy. Kdopa tu ten rodinný business zlikvidoval??? Budete zde tvrdit, že emeryčtí imperialisté, nebo západní revanšisté? A já jsem se Vás neptal na možnosti, ty ve finále nikoho nezajímají, zajímavý je výsledek. Vaše sugesce, že nejlepší bude, když budou všichni uniformovaně průměrní, jaksi globální realita nepotvrzuje.

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 17:14
Reply to  Parabellum

Vy jste fakt vtipný, díky 🙂 🙂 🙂

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 16:40
Reply to  Kateřina *

Tak možná pán míní ty firmy, co se dokázaly udržet díky nasazeným Čechům a dalších porobeným národům během druhé světové (jo… velmi černý humor, ale pán je tak arogantní, že mi to už ani nepřijde nemístné)

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 17:19
Reply to  Lenka

To ho nesmíte brát tak doslova. Mě jeho příspěvky baví. V každé diskuzi sám sebe odkope. Minule taky něco o tom, že byl jediný na výstavě, no zlatý voči. Spíš se s ním nikdo nechtěl bavit, jestli je v reálu stejně okouzlující jako zde na diskuzích 😀 Víte, proč pro něj neexistuje konkurence? No protože ji přece neviděl, naprosto logické a nezpochybnitelné!! Nejsou důležité skutečnosti, ale výsledek 😀

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:57
Reply to  Kateřina *

Tak ukažte, že máte pravdu, bouchněte do stolu, a otlučte mi o hlavu nějaký takový česká ekvivalent firem, které vznikly v posledních 20 letech, třeba Huawei, Seagate, NVidia a xxx dfalších. Proč takové firmy nevznikají v ČR, pokud je zdejší školství dle Vás tak úžasné????

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 19:09
Reply to  Parabellum

Nevím, nesdílím Vaše ideologie. Dle mého je zapotřebí skloubit školství a prostředí ekonomické a politické. Tady jsou nastaveny podmínky určitým způsobem a někteří lidé z toho přesto dokáží vytěžit maximum, v tom pozitivním slova smyslu. Pohybuji se především na zahraničních trzích, tam se řeší s přízvukem Česka třeba antivirový program od české společnosti, dobře ve světě zní i čeští architekti a designéři, nebo týpek, který umí výčepní zařízení nejen vymyslet, ale i vyrobit. Máme zde firmu, která je jedním z hlavních hráčů na světovém trhu, co se výstavby heliportů a letišť týče (projekty). Jak je tohle možné?? Jestli potřebujete základnu technologickou, tak ta je tady taky bohatá, ale samozřejmě v menším. To ale neznamená, že je horší. Naopak je důležité, že i tak malí hráči dokáží konkurovat světovým špičkám a jsou pro ně partnerem, nikoli vlečkou. Na rozdíl od Vás si myslím, že naopak zohlednit možnosti je velmi důležité. Není to tu tak černé, jak se snažíte ukázat. Stačí mít oči otevřené. Máme tu skvěle propojenou mezinárodní spolupráci mezi univerzitami na různých vědeckých a výzkumných projektech. Lékařská péče a vybavenost je zde na velmi vysoké úrovni, ač se neinformovaní jedinci snaží dokázat opak. Není pravda, že jsme pro zahraničí pouze montovna, možná tak pro Vás. Mnohdy jsou zahraniční investice spojeny především s nákupem know-how a nikoli lidí. Nedávno zde nadnárodní zahraniční firma převzala českou a jediné oddělení, které zůstalo personálně nedotčené je VaV. Dané společnosti nevyjmenovávám záměrně, protože jsou to jen příklady lidí, které znám osobně a ve světě jsou uznáváni za to, co dovedou. Takže buďte v klidu, nejste v tom sám, jsou i jiní, kteří Vám tu káru výjimečnosti pomůžou táhnout dál. 🙂

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 19:23
Reply to  Kateřina *

Zkuste mi prosím odpovědět, jaký je obrat toho AVG řekněme zaokrouhlený na celé stovky miliard korun. To se v rámci českého HDP stále pohybujeme na hranici statistické chyby. Takže do toho 🙂 V opačném případě platí to ,co jsem napsal já. Mimochodem, zkuste tohle co jste uvedla srovnat třeba se Švédskem, se kterým se česká levice včele s učiteli tak ráda srovnává 🙂 Kde je České Volvo, Saab, Scania, ABB, Husquarna, Sandvik, Ericksson, Bruks a další a další 🙂 Jinými slovy, platí, co jsem napsal já. Jinak co se týče lékařské péče, a vybavenost, tak zdse je přesně vidět, že vy nechápete, rozdíl mezi produkcí a spotřebou. To je pro rozpočtové spotřebiče symptomatické. Mimochodem, české zdravotnictví je před personálním kolapsem, a funguje pouze jen a díky tomu, že lékaři mají v průměru 2,5 násobek přesčasových hodin oproti timu, co pro ostatní profese dovoluje zákoník práce. Že máte skvěle propojenou mezinárodní spolupráci mezi universitami??? Tak to je jaksi pro čeksou ekonomiku úžasně přínosné, že??? Zkuste mi naznačit termín, kdy ty slavné české university sleztou z piedestalu své mezinárodní důležitosti, a začnou spolupracovat s komerční sférou, tak, jako je to běžné v těch zemích, se kterými spolupracují, co? Zahraniční investice spojené s nákupem know how??? Vy jste pojedla vtipnou kaši, že? Zkuste nějakou takovou uvést, nějakou menší, tak za desítky miliard CZK. to jsem o řád pod hranicí statistické chyby vzhledem k HDP. Samozřejmě, že nic konkrétního nepíšete, protože jsou to akorát obecné proklamace někoho, kdo je zcela odtržený od reality, stejně tak, jako odhalená soudružka učiteleka Lenka 🙂

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 19:30
Reply to  Parabellum

To je v pohodě, Vaši omluvu přijímám 🙂

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 19:31
Reply to  Kateřina *

Jak píši, bouchněte do stolu, a napište následující 🙂 Firma ta a ta, má obrat „tdvojciferné číslo“ miliard Eur/USD, má xx dvojciferné číslo poboček po světě, a zaměstnává „jednociferné číslo“ desítek tisíc lidí. Důležitá jsou fakta, a výsledky, nikoli nějaké proklamace, nebo jak vy píšete „možnosti“ Pročpa tu ty možnosti tedy nejsou, co? Kde byl před 40 lety Taiwan, kde byla Jižní Korea, a kde jsou dnes? Kde byl Singapur? Čeští „architekti a deignéři“ ˇmankot, vždyt i ty škodovky navrhoval Slovák, a i pitomé vany Ravak jsou od německého designéra (Storz) , alespoň ty pěkné. a ptejte se, proč ti designéři odtud povětšinou houfně prchají. Tím myslím designéry, ne nějaké lakýrníky, kteří vystupují v pořadu T. Pergnerové, coby designéři.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 19:59
Reply to  Parabellum

Znáte to, jak opakovaný vtip není vtipem? Už je to nuda, v nejlepším se má přestat. Pěkný večer.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 17:55
Reply to  Lenka

Já bych skoro řekl, že Němci nebyli tak pitomí, aby likvidovali fungující firmy ani na okupovaném území. A skoro bych řekl, že Češi jsou jediným národem na světě, který si dobrovolně do čela státu nainstaloval bolševiky, kteří se 40 let snažili najít třídního nepřítele v každém, kromě dělnickobolševické spodiny. Takže jsem si tak nějak myslel, že když jste si vy Češi uměli ty rodinné firmy zlikvidovat, že budete schopní z fleku založit protějšky těch zahraničních rodinných firem, které třeba tu tradici a postavení na trhu těch západních protějšků nahradí třeba třídním uvědoměním 🙂

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 18:03
Reply to  Parabellum

Neeeeeee… my čekali na vás….. očividně jste udělal díru do světa a proto trávíte den na českém webu o školství a nadávkami nás přesvědčujete, že bílá je černá a černá je bílá…. krom toho dle slovníku jste studoval patrně před 89, takže kádrový profil rodinky určitě perfektní…. pionýr, svazák…. politicky aktivní, za peníze těch hnusnejch dělníků studoval vš….

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 18:44
Reply to  Lenka

Slyšela jste někdy, že kdo hledá, najde?? No vidíte, a já jsem našel 🙂 Cituji Vás….
Lenka

Jako učitelka na střední škole musím říct, že je naopak potřeba jasně dát najevo, že některé děti na studium na střední škole prostě nemají, v dnešní době je takových na SŠ tak jedna třetina…..konec citace. Takže tedy sama jste přiznala, že jste učitelka, čiže sama sebe jste usvědčila ze lži. Co se týče nadávání, tak se obratte na nějakého školního psychouše, protože já jsem Vám nevynadal ani jednou, to vy na mne neustále útočíte ad hominem, snažíte se mne hodnotit a dehonestovat. A navíc, jak jsem se sami přesvědčili, lžete, jako když tiskne. Moižná, že vy jste se učila nak omunistickou kádrovačku, kterých jak všichni víme, poté, co se ty posty zrušily, tak těch byly plné šlkoly. To další snad ani nemá cenu komentovat.

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 18:51
Reply to  Parabellum

Ach jo… a napadlo vás, že to může být úplně jiná Lenka? A víte, že se to dá snadno dokázat? Stačí se obrátit na provozovatele toho webu, i autorky článků patrně ví, kdo diskutuje. K tomu nadávání… at se přihlásí diskutující, kteří s dotyčným přišli do kontaktu a neurazil je…. počítám že to bude menšina… a jasně, když se má ukázat, za čí peníze jste to vlastně studoval a dosáhl té ohromující důležitosti, najednou to nemá smysl komentovat…

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 19:11
Reply to  Lenka

Vím, když jsem zkusil Parabellum, s jinou mailovou adresou, tak to nešlo. Nebudete nás přesvědčovat, že nějaká jiná lenka má stejnou mailovou adresu jako vy, že?

Lenka
Lenka
6. 6. 2019 19:20
Reply to  Parabellum

Pokud to čte nějaký správce webu, prosím, napište, zda ona Lenka a já jsme totožné osoby…. a zcela to zapadá do naprosto absurdní diskuse s diskutérem Parabellem

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 19:26
Reply to  Parabellum

Fakt bych se měl někdy podívat do zrcadla, já vím.

Parabellum
Parabellum
6. 6. 2019 19:27
Reply to  Parabellum

Ale nemůžu si pomoc, omlouvám se.

Pavel
Pavel
7. 6. 2019 06:43
Reply to  Parabellum

Tady se musím paní Lenky zastat, neboť mně to třeba na Pavla z mého PC v pohodě pustí i na jinou mailovou adresu…

Parabellum
Parabellum
7. 6. 2019 09:39
Reply to  Pavel

Pavle, Vy určitě lžete 🙂 🙂 🙂 Jinak tady v tom vlákně je jasně prokázáno, že Parabellum je buď a) duševně nemocný, b) lže jak když tiskne sám a čeká, kdo mu na to skočí, c) kombinace obojího.
PS: Vy asi nebudete Pavel, vy jste Pavel, že?

Parabellum
Parabellum
7. 6. 2019 13:10
Reply to  Parabellum

No, a takhle to dopadá, pokud někdo odejde od zapnutého počítače 🙂

Pavel
Pavel
7. 6. 2019 17:42
Reply to  Parabellum

Lžu jako když tiskne :-))

Kateřina *
Kateřina *
6. 6. 2019 19:06
Reply to  Parabellum

Z úrovně příspěvků Lenky a Lenky, bych se přimlouvala za to, že tato dnešní není učitelka. Ale taky jsem chvíli tápala 🙂

Jitka Polanská
Jitka Polanská
9. 6. 2019 21:34
Reply to  Kateřina *

Tady se nám zajímavě pomíchaly identity. Zkouška bystrosti pro Parabellum:-)

Václav
Václav
9. 6. 2019 23:26

Trochu jsem se podíval na to vaše tvrzení, že jsem nejaktivnější příspěvatel, paní novinářko.

Já – 6 příspěvků v této diskuzi (7 včetně tohoto)
Lenka(y) – 35 příspěvků
Parabellum – 52 příspěvků

Co vy na to? Už se těším, až zase budete kecat nesmysly o tom, že nemůžete moje příspěvky číst pořádně, protože jich přece píšu tolik… 😀

P.S.: tento příspěvek bych normálně nenapsal, protože chápu, že do diskuze nepatří, ale cítím povinnost ohrazovat se proti lžím, které tu o mě šíříte, a které do diskuzí rovněž nepatří 😉

Lenka
Lenka
10. 6. 2019 07:45
Reply to  Václav

No… paní to asi myslela celkově. To, že pravidelně napadáte zdejší autory je už folklor.

Václav
Václav
10. 6. 2019 08:58
Reply to  Lenka

Ahá, takže ona ty své lži myslela „celkově“. No hned je mi líp.

Jitka Polanská
Jitka Polanská
10. 6. 2019 11:02
Reply to  Václav

Pro pana Vaclava, ktery se tu chce s nami hadat a jde si tvrde za svym: Lehce jste zmírnil krok a na jedné diskuzi nám chcete něco statisticky dokázat. Na jedné diskuzi. To není důstojné vašeho analytického umu. Fakta, pane Václave, jsou fakta, to žonglováním s argumenty podle Vaší zaujaté potřeby nezměníte. Ano, stal jste se folklorni figurkou. Škoda, diskutovat by se dalo, ale ne s někým, kdo někoho pořád chce chytat za slovo a myslí si, že na to má právo. Je to úmorné a s kritickou debatou to má málo společného. Třeba se to změní.. Já si to přeju.

Václav
Václav
10. 6. 2019 11:49

Přejete si to, a přitom říkáte TOHLETO? 😀 … Jo, jsem z vás celej nakřivo. A všichni ti lidé, kteří speciálně kvůli vašemu chování demonstrativně odcházejí, zjevně taky…

Václav
Václav
10. 6. 2019 14:01
Reply to  Václav

A jestli chcete fakta, pak tady máte:

FAKT č.1) – Parabellum nasbíral/a v jediné diskuzi 52 komentářů. Já jsem podobný počet komentářů – 54 – nasbíral v diskuzích ke všem článkům, uveřejněným od 28. května, tzn u TŘINÁCTI článků

FAKT č.2) – Z posledních 13 článků jsem se účastnil diskuzí u 5, slova PĚTI.

Jak chudý průměrný počet komentářů na článek tu mám, si může každý snadno dopočítat. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho – s ohledem na výše uvedené „statistiky“ – toto:

FAKT č.3) Vaše tvrzení, že jsem zde nejaktivnější diskutér, i tvrzení, že se vám snažím dokázal opak na jediné diskuzi, jsou nepopiratelné lži.

Rád bych s vámi podebatoval o tématech různých článků, tak, jako to jde zcela bez problému s jinými lidmi. Ale jmenovitě u vás narážím na neustálý proud pomluvačných lží, případně se ani neobtěžujete číst, co píšu, takže s vámi žádná debata ani při nejlepší vůli není možná.

PÁPÁ 😉

Jitka Polanská
Jitka Polanská
10. 6. 2019 14:59
Reply to  Václav

Mam navrh, spocitejte vsechny sve prispevky, to by byla hezka prace na leto, nemyslite?

Václav
Václav
10. 6. 2019 15:13

Pro lidi, kteří jsou dnes odpoledne obzvláště nedůvtipní, mám asi tak deset let starou novinku. Tahle početní „dřina“ mi trvala asi tak dvacet vteřin, než mi prohlížeč vyplivl výsledek. 😀 😀

Jinak z vás opět nevypadlo nic objevného. To, že se ke svým lžím nepřiznáte, jsem tvrdil už zde: https://www.eduzin.cz/trendy-ve-vzdelavani/inovativni-metody/skutecnou-radost-lze-prozit-pouze-pri-zdolavani-prekazek-reportaz-z-moskevske-skoly-c-1561/#comment-16232

Mimochodem, ten konec je pěkná ukázka toho, jak si představujete slušnou kritickou debatu. To, jak jste si notovala s Izabelou o mých domnělých sexuálních frustracích, to bylo tak…. slušné. 😀

Vaše chování je tu pro mnohé již také folklorem. Jistě jste na ten svůj diskuzní fekál hrdá, když mi ho furt vnucujete. Myslím ale, že byste měla děkovat všem bohům, které znáte, za to, že jsem se na vaši úroveň nikdy nesnížil. Dva lidi jako jste vy by tento web už nesnesl.

Jitka Polanská
Jitka Polanská
10. 6. 2019 15:51
Reply to  Václav

? notovala o Vasich frustracich? Asi jste se opravdu jiz pominul . Napsala jsem “dekuju”, protoze pani pochvalila clanek. Prosim, prestante tu pobihat z jedne diskuze do druhe ve snaze me, potazmo nas, “kompromitovat”, pocitat lidem prispevky a tisickrat opakovat ty same invektivy. To by Vam
mel poradit nejaky pritel, kdyz mne neverite.

Václav
Václav
10. 6. 2019 18:42

Kdo by vás, proboha, měl chtít kompromitovat, když vy sama to zvládáte tak zdatně?? 😀 😀

Václav
Václav
10. 6. 2019 19:14

„Napsala jsem “dekuju”, protoze pani pochvalila clanek.“

Je dobré vědět, že když se nejmenujete Václav, můžete se z jasného porušení pravidel vykoupit pohlazením ega paní novinářky. Přesně o této ukázce vaší „kritické debaty“ jsem mluvil. 😉

Stanislav
Stanislav
6. 6. 2019 22:32
Reply to  Parabellum

Vést v ČR rodinnou firmu alespoň ve třetí generaci? Třicet let po revoluci?

Parabellum
Parabellum
10. 6. 2019 15:36
Reply to  Stanislav

A pročpak byla revoluce? Třeba proto, protože Češi si spolu se Slováky nainstalovali bolševiky k moci v regulérních volbách – jediní na světě v historii.

Parabellum
Parabellum
7. 6. 2019 13:12
Reply to  Lenka

Ano, může, žádný zákon mu to nezakazuje 🙂 Takhle jste to myslela????

Václav
Václav
7. 6. 2019 14:10
Reply to  Parabellum

„… zemí, kde nejtěsněji koreluje vzdělání rodičů, a míra toho, jak se dětem věnují s prospěchem ve škole. Z toho vyplývá, že přidaná hodnota českých škol je velmi malá“

Ve zprávě OECD se píše, že přidaná hodnota českých škol je velmi malá na základě této korelace? Nebo jste si z uvedené korelace udělal daný závěr Vy sám/sama?

Statistika třetího ročníku střední školy – korelace je těsnost vztahu mezi daty, která jsou vzájemně korelována. Pokud korelujete vzdělání rodičů a míru jejich zapojení do vzdělávání dítěte s jejich prospěchem ze škole, to jediné, co dostanete, je těsnost vztahu mezi vzděláním a aktivitou rodičů a prospěchem dítěte.

Ani autorita OECD z takové korelace nevytluče informace, ze kterých by šlo vyvozovat závěry o stavu škol. Buď jste tedy z dané zprávy OECD zapomněl ocitovat podstatné informace, nebo jste žákem/žákyní paní Polanské, která si také myslí, že statistika nemá žádná pravidla, která by nešlo libovolně porušovat. 😉

Václav
Václav
7. 6. 2019 15:14
Reply to  Václav

Pokud nejste moc kovaný ve statistické stránce věci, tak Vám to vysvětlím ještě takto:

To, že má prospěch žáka těsný vztah s aktivitou rodičů, nedefinuje to, jak vypadá těsnost/volnost vztahu prospěchu žáka a aktivity školy. Ne na základě korelace, která je (podle toho, co popisujete) provedena výhradně na datech popisujících aktivity (a vzdělání) rodičů, bez zohlednění aktivit školy.

Parabellum
Parabellum
10. 6. 2019 15:39
Reply to  Václav

Přiznám se, že tento závěr není v z mé hlavy, jeho autorem je RNDr. Karel Hepner systémový analytik z Hobeón Group, který participoval na podobě nizozemského školství 🙂 a v minulosti byl jedním z autorů Ceskaskola.cz. Pan Hepner má ze Statistiky doktorát.

Václav
Václav
10. 6. 2019 16:00
Reply to  Parabellum

No, to že má pan doktor doktorát mu přeju, ale na základních pravidlech statistiky a matematiky se tím nic nemění. Chcete-li zjistit, jak moc těsnost vztahu jevů A a C ovlivňuje těsnost vztahů B a C, pak musíte zkoumat všechny tyto jevy současně, nikoliv odděleně. Navíc korelace je výpočet, jehož výstupem je číslo, díky kterému vidíte, které vztahy jsou těsné a které ne. Na otázku PROČ tomu tak je, Vám samotná korelace odpověď nedá a tudíž není sama o sobě dostatečná k vytváření jakýchkoliv závěrů v uvedeném duchu.

Protože však daná studie není Vaším dílem, doporučuji ke zvážení možnost, zda jste alespoň hypoteticky nemohl/a její závěr pochopit ne zcela přesně.

Mirka
Mirka
6. 6. 2019 20:51

Paní z toho článku na mě působí jako prodejná sluníčkářka, tzv. vítačka. Moje dítě ve škole trpělo, na víceletém gymnáziu rozkvetlo. Každý potřebuje něco jiného, protože jsme jiní. Někdo pomocnou školu, jiný je spokojen v běžné škole, někteří potřebují školy pro nadané. Když se to smíchá, bude chaos.

Rita
Rita
7. 6. 2019 12:37

Chodila jsem do školy v severních Čechách. Nechápala jsem jako dítě, proč nás máma obě děti pořád dávala do výběrových tříd. Časem jsem pochopila. Půlka normálních tříd byli jen naši “příjemní spoluobčané”, takže morálka ve třídě nulová, holky těhotné ve čtrnácti, rvačky, krádeže, bordel. Ostatní bílé děti neměly šanci se něco naučit a nemělo smysl se chovat slušně, za to by byli šikanovaní. Tak se vezly na jejich vlně.
Své děti dám také do výběrových tříd. A to co nejdříve.
A jestli tahle paní tvrdí, že lepší školy jsou škodlivé, tak ať jde učit třeba do Teplic a pak může něco takového říkat. Nebo dát do takové třídy svoje šikovné dítě. Jsem zvědavá, jak dlouho by jí vydrželo být nestranná a usměvavá.

Droběna
Droběna
7. 6. 2019 17:05

Mě vytáčí, že o tom pořád píše jako o škole pro chytré. U nás taková třída vznikla, hustě placená-většina samojedničkářů zůstala v té původní, protože rodičům došlo, o co jde. Taky se o tom píše v souvislosti s inteligencí žáků, holt reklama. Děti se tam taky učí vyjmenovaná slova, rodiče je však nemůžou ani vyzkoušet.

V.V.
V.V.
7. 6. 2019 18:35
Reply to  Droběna

Podělím se s vámi o jednu zkušenost, kterou jsme jako žáci tenkrát ZDŠ prošli. Psal se rok 1968 a po prázdninách nastal velký obrat. My všichni kteří jsme byly v ročníku rozděleni do tří tříd, jsme se po prázdninách najednou ocitli v úplně jinak poskládaných třídách. taky třída studentů, třída žáků, kteří mají jít na učňáky a třída těch, kteří zůstali. Ty měl náš bezvadný bývalý třídní. Rok jsme nějak přežili, ale co se podařilo tomu našemu třídnímu, to asi udělá ne každý kantor. Nejen, že jsme mohli jet na školní výlet s partou, kterou jsme si vybrali, ale taky 30. června, když jsme opouštěli školu, udělal pro nás to nejlepší co mohl. věnoval nám celé odpoledne, celé stovce žáků a tak vytvořil tradici společných srazů. Scházíme se tak už příští rok to bude padesát let. A s tím naším třídním, který chce abychom mu tykali se chystáme to společně oslavit. Takže ne všichni kantoři jsou proti žákům. My jsme si školu vybrat nemohli, ale náš třídní si vybral nás a my jsme rádi, že to tak dopadlo. A rádi vzpomínáme na ty kantory, kteří to s námi někdy neuměli.

Gabriela
Gabriela
7. 6. 2019 20:57

Domnívám se, že by českému školství velmi pomohlo, kdyby ve třídách na prvním stupni bylo max. kolem 15 dětí a na druhém stupni max. kolem 20 dětí. V takovém kolektivu by se lépe utvářely vztahy mezi dětmi i mezi učitelkou a dětmi. Snadněji by se prohlubovaly znalosti a dovednosti dětí, protože by každému z nich mohla učitelka věnovat více pozornosti a současně by ji to tolik nevysilovalo. Koneckonců, kdo z nás pracuje v týmu nad 30 lidí/kolegů? Neznám nikoho takového. Nejbližší tým spolupracovníků bývá spíše menší asi kolem 5 – 20 lidí, tak proč by měly mít děti tolik nejbližších spolužáků?

Václav
Václav
7. 6. 2019 22:12
Reply to  Gabriela

Dovolím si tvrdit, že ani děti v přecpaných třídách nepracují v týmech o 30 lidech. I v „pokrokových“ alternativních školách, které aktivně podporují týmovou práci mezi dětmi, se zpravidla takto velké týmy netvoří. Tedy týmy v pravém smyslu slova tým. Pokud budeme brát tým jenom jako skupinu lidí, kteří v danou chvíli sdílejí stejný prostor, pak v takovém „týmu“ pracuje drtivá většina profesí, řekl bych. 😉

Nicméně planě souhlasím s Vaší hlavní myšlenkou – 30 žáků na jednoho učitele je opravdu moc. Optimum kolem 20 žáků na učitele se říkalo i za nás. A u menších dětí by asi opravdu bylo dobré mít ještě méně žáků na učitele.

Dita
Dita
8. 6. 2019 07:07

Po přečtení článku jsem pocítila velkou potřebu se v diskuzi také vyjádřit. Po přečtení většiny příspěvků má potřeba trochu ochladla, ale přesto bych nakonec chtěla pár řádků napsat. Tentokrát k tématu, který úzce souvisí s článkem a také spoustou příspěvků. Mě osobně připadá, že mnoho problémů dne vyplývá z toho, že dnes obecně škola jako instituce zásadně ztratila autoritu. Bohužel si za to může sama, postupnou úpravou školního systému. A teď nemyslím tím, že neposkytuje odpovídající služby. Vždy jsem si myslela, že základem školy je předat žákům vědomosti, něco je naučit a známkami vyjádřit míru osvojení učiva. Potom ale samozřejmě dochází k tomu, že hodnocením vznikne skupina nadaných žáků, průměrných žáků a méně nadaných žáků (k učivu samozřejmě). Ale to jako by se dnes nenosilo. Dříve kantor ohodnotil žáka a bylo to „svaté“ a značilo to připravenost k dalšímu studiu, dnes každý rodič polemizuje s hodnocením jeho dítka, žáci ovlivňují jak budou náročné testy, co se mají učit. Neměří se ani tak míra dosažených znalostí a jejich potřeba, ale důležitější je aby se žák nenamáhal, nepřetěžoval. Je to tak správné? Já myslím, že ne. Elity prostě vznikaly a vznikat budou. Nelze tomu, a také proč tomu bránit? Osobně třídím školy podle toho, co dokážou naučit. Ne podle toho, jak jim jde inkluze, jak pokrokový je ředitel, zda dostal nějaké ocenění, ale podle toho jaké má škola výsledky s žáky. Pokud učitel a škola odolá třeba tlaku nespokojeného rodiče, který má představu, že jeho dítě je skvělé a nepochopené, tak jen dobře. K čemu je placený ročník, kde si rodiče kupuji pro dítě mírnější přístup? Proč? Abych zastřela, že mé dítě v normálních podmínkách nestačí? Chci aby škola byla náročná. I své děti vedu k tomu, že škola občas bolí, že učit se i to, co mě nebaví, je přirozené a správné. A školní výsledky, známky. Podle mého jsou velmi důležité a rozdělení žáků touto formou přispívá k vytváření zdravé konkurence. Na fórech se často setkávám s názorem, že výborné výsledky ve studiu jsou zbytečné, nic neříkající a tito žáci se v reálném světě neuplatní. Možná to tak platí na základních stupních, ale já mám opačné zkušenosti. Například z těch kolegů co se mnou studovali na vysoké škole a získali červený diplom, se naprostá většina výrazně uplatnila v reálném životě a to vždy velmi velmi vysoko na pomyslném žebříčku. Od majitelů významných firem až třeba po guvernéra národní banky. A rozhodně těch úšpěšných z této skupiny je poměrově více než ve skupině ostatních. Ráda bych ze své zkušenosti řekla i to, že z určitého úhlu pohledu je škola dobrá do té míry, do jaké dokáže odolávat tlakům z vnějšího prostředí. A to i rodičů. Nebraňme rozdílům ale snažme se žáky řadit tam, na co stačí. Proč se mají rušit víceletá gymnázia, proč zanikly speciální třídy atd. Ta specializace přece k něčemu byla a dnes se tak kritizuje.

Parabellum
Parabellum
10. 6. 2019 15:43
Reply to  Dita

Vy jste chodila na gympl Arabská do programátorské třídy?

Zdeněk
Zdeněk
10. 6. 2019 11:32

Já ten problém vidím úplně někde jinde. V této společnosti je dlouhodobě zažité, že jedinec nemá stejnou příležitost být úspěšný, pokud se bude snažit. Vysoká míra korupce a protekce sráží jeho zájem něco dokázat. To se týká především rodičů, kteří přenáší svoji skepsi na děti. To má za následek apatii, nezájem.

Lenka
Lenka
10. 6. 2019 14:22
Reply to  Zdeněk

Tak ona to není skepse, ona je to částečně pravda. Ve škole to není ještě tak markantní, ale každém větším podniku je to normální situace. V omezené míře je to jen u profesí, kde je nutná vysoká specializace. Ale zeptejte se třeba doktorů v nemocnicích, jakým způsobem se často obsazují primářská místa. 🙂 Ale není to jen specifikum české společnosti.

Jakub M.
Jakub M.
11. 6. 2019 10:31

Bohužel to celé plave na vodě, když Jana Straková vůbec nerozlišuje, za co a v jakém míře „může“ možnost si ve veřejné škole něco navíc zaplatit a za co „může“ zájem rodičů o vzdělání vlastních dětí. Rozdíly na základě toho prvního vidím jako problematické, to druhé je z velké části přirozené a přehnaná snaha to vyrovnávat vede k egalitářskému modelu komunistických teoretiků či/a diskriminaci těch rodin, které se o vzdělání dětí zajímají. Stejně tak není zřejmé, zda je rozdíl v příjmech rodin, kulturním kapitálu či zájmu. Ptal jsem se na to paní Strakové už na jedné akci, kde hovořila o svém výzkumu a o šancích na přijetí na víceleté gymnázium. Bohužel tam tohle, dle jejích slov, nerozlišovali. Porovnání šancí bohatého dítěte, kterému se rodiče moc nevěnují, ale různé bonusy mu zaplatí, a dítěte, kterému se věnuje chudá matka-samoživitelka či rodina se zájmem o jeho vzdělání, by přitom pro pochopení dané věci bylo dost zajímavé.

Baruška Nyklová
Baruška Nyklová
3. 10. 2019 16:54

Ehm, paní akademička se asi věnuje převážně výzkumu, takže je trochu odtržená od reality …
Rodičům zpravidla naprosto vůbec nevadí sociální různorodost ani multikulturní prostředí ve třídě, zato jim vadí velmi, když se jejich děti nedostanou k učení vůbec, jelikož se paní učitelka musí přednostně věnovat dětem, které jsou velmi těžce motivovatelné. Učit takové děti totiž znamená učit je jejich rodičům navzdory. To je jen pro silné povahy, které k tomu navíc potřebují bezvýhradnou podporu vedení, a i tak výuka není ideální, pro nadanější děti při současném počtu dětí ve třídě prostor prostě není, sebekvalitnější učitel je pořád jen člověk.
Nedělejme si iluze, že děti rodičů, pro které je škola nepříjemnou povinností, se pod taktovkou vlídného a vzdělaného učitele (ne, že by takoví byli všichni pedagogové) mění v bystrého žáčka dychtícího po vzdělání.
V zemích, které jsou nám zde předkládány jako vzor, fungují např. tresty v podobě vyloučení ze školy, na den nebo více. U nás je něco takového nemyslitelné, rodiče si stěžují i na přespříliš prázdnin, nedejbože aby museli řešit, kam s vyloučeným dítkem. Naprosto nesrovnatelné prostředí veřejnost vs. škola.
U nás si učitel musí poradit sám. V situaci, kdy je veřejností vnímán jako bezmála příživník, protože má přece ve dvě padla a k tomu dva měsíce placeného volna. Kdy je na něj vyvíjen tlak, aby bezchybně skloubil vzdělávání dětí, jejichž intelekt se různí klidně o 50 bodů, přičemž některé tyto děti jsou doma bohatě dále vzdělávány a rozvíjeny, oproti dětem, které se nacházejí ve schizofrenní situaci – doma slyší „co si to ta blbá úča zas vymýšlí“, i když ve škole se tyto děti cítí subjektivně dobře (protože má třeba opravdu empatického vstřícného učitele).
Nedůvěra v některé rodiče není stereotyp, ani nemístný předpoklad, to je prostě zkušenost, realita.

Naše školství má máslo na hlavě, o tom žádná, ale přestaňme se tvářit, že je v moci učitelů BEZ PODPORY RODINY vychovat ze všech dětí malé vědátory.
Mezi dětmi s podporujícími rodiči a mezi těmi ostatními jsou propastné rozdíly (a opravdu nemluvím o získané inteligenci, ale o chování), není poněkud nefér házet to jen na učitele?!

bětka.báthory
bětka.báthory
31. 12. 2019 13:38

Tohle je z běžného školního života, i když zamýšleno jako satira. Dala by tam paní Straková, jakožto průkopnice nivelizace školství, své děti? Mezi námi, stejné poměry vládly i v unifikovaném socialistickým školství, kdy pro studijně zaměřené děti existovala max.jedna výběrová škola v okrese…
blog.aktualne.cz/blogy/michal-skorepa.php?itemid=35532Pro komentování se přihlasteVyberte si,
jaké téma Vás nejvíce zajímá
a dejte se do čtení.

Články pak můžete dále filtrovat. Například dle
věku dítěte a jejich hodnocení.

Staňte se členem naší komunity.

Nechte si posílat ty nejzajímavější články ze světa vzdělávání
a odebírejte náš Facebook.

Buďte naší součástí.